Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KPSS 60-70 Puanla Personel Alımı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KPSS 60-70 Puanla Personel Alımı
11.12.2023
A+
A-

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06,06,1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 36 (otuz altı) sözleşmeli personel alınacaktır

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

I. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 4. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurulularınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlann sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

5. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurulan kabul edilmeyecektir.

6, Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 net maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurunma tek taraflı olarak feshedil ir.

8. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, lam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu (psikiyatri muayene dahil) ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanına durumunda istenecektir.) 9. Atanmaya hak kazanan adaylar görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ. ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Başvurular, ilanın Resmi Gazete de ve Üniversitemizin vvcb sayfasında (www.mu.edu.tr) yayımlandığı «arılı itibaren 15 gön içerisinde (mesai bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya noterden onaylı vekalet ile yapılacaktır.

Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler:

1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır )

2. 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

3. Mezuniyet Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (E-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)

9, Özel şartlarda istenen diğer belgeler (Özel Güvenlik Kimlik Kartı. Deneyim Belgesi v.s.)

lO.Komına ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonuna başvurular için boy- kilo durumunu gösterir belge. (Aile Hekimliği. Sağlık Ocağı vb. kuruluşlardan alınabilir).

– Adayların, KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile kontrol edilecek olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvurulan dikkate alınmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazının edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Değerlendinneler. KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da ayın olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

– Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 3 (üç) yedek aday) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar da. asıl adayların taşıdığı şartlan taşımak zonındadır.

– 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştınnası Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştınnası yapılacak olup arşiv araştınnası sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12874/1-1

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.