SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KPSS BARAJ PUANI OLMADAN PERSONEL ALIMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KPSS BARAJ PUANI OLMADAN PERSONEL ALIMI
20.11.2023
A+
A-

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 35 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

A-GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adayın başvurduğu pozisyon niteliğine göre 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)( zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak

6- Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

7- Tercih edilecek pozisyonun için belirlenen özel şartları taşıyor olmak.

8- Üniversite yönetimi tarafından gerekli görüldüğü takdirde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

9- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

B-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günü saat 23.59’a kadar Üniversitemizin İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi’nden (https://ikbasvuru.sdu. edu.tr) online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar öncelikle başvuru sistemine kayıt olduktan sonra “Sözleşmeli Personel Alımı İlanı” için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvuru sisteminin öncelikle kişisel bölümünde istenen verileri (öğrenim belgesi, transkript, deneyim, sınav, askerlik, sabıka, mahkumiyet, iletişim bilgileri vb.) çekip/yükledikten sonra “işlemler”-“başvuru sürecindekiler” bölümünden başvuru yapmak istediği pozisyonu seçtikten sonra “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.

3- Başvurular üzerinde güncelleme yapmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, “İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecek olup, tüm sorumluluk adaylara aittir. (Bilgilerinde güncelleme yapmama, yanlış/eksik belge yükleme, özel şartlar bölümünde yazan mezuniyetten farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar herhangi bir hak iddia edemeyecek olup haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4- Başvuru sistemi öğrenim bilgilerini ilgili web servisler aracılığı ile otomatik çekmektedir. Öğrenim bilgisi otomatik çekilmeyen adayların başvuru sistemine onaylı öğrenim belgesi ve transkriptlerini (lisans, önlisans) “Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yüklemesi gerekmektedir. KPSS P94 puanı ile alım yapılacak pozisyonlara başvuran adayların ortaöğretim belgesinin onaylı suretini “Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yüklemesi zorunludur. Başvurulan pozisyonun niteliğine göre istenen alanda ortaöğretim mezuniyet belgesini yüklemeyen adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

5- Daha önce başvuru sistemine kayıt olan adayların, kişisel bilgilerini (eğitim, sınav vs.) mutlaka sistem üzerinden güncelleme yapması gerekmektedir.

6- Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylı denklik belgesinin başvuru sisteminin “Kişisel – Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.

7- Başvurulan pozisyonun özel şartlar bölümünde deneyim şartı var ise e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu SGK dökümünden ayrıca olmak üzere görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belgenin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi zorunludur.

8- Başvurulan pozisyonun özel şartlar bölümünde çalışılacak alan ile ilgili özel belge ve sertifikaların (ustalık, mesleki yeterlilik, antrenörlük, kalfalık, hijyen eğitimi, usta öğreticilik vb. belgelerin) onaylı suretlerinin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi zorunludur.

9- İstenilen bilgi ve belgelerin başvuru süresi içinde başvuru sistemine girilmesi esastır. Başvuru süresi sonrasında sisteme yüklenen bilgi ve belgeler dikkate alınmayacaktır.

10- Adayların sadece tek bir pozisyon için başvuru yapmaları gerekir. Birden fazla pozisyon için başvuru yapıldığı takdirde ilk başvurusu geçerli olacaktır.

11- Başvuru sistemine kayıt ve başvuru yapılması hakkındaki öğretici videolar https://www.youtube.com/ watch?v=zBSszCcjVLg ve https://www.youtube.com/watch?v= hf70Qp2W3RA adreslerinden izlenebilecektir.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.

2- 2022 KPSS (B) grubu sınav (lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için KPSS P94) puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir.

3- KPSS puanı yüksek olsa bile ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartları sağlamayan aday değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) yüksek olan aday, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik verilecektir.

5- İlanın yayımlanma tarihinin son gününden sonra alınan eğitim belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

6- Adaylar başvuru sonuçlarını başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 10 (on) iş günü sonrasındaki ilk iş günü içinde https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e-posta adresi ve şifre ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca atanmaya hak kazanan adayların hazırlayacağı belgeler, belgelerin teslim yeri, teslim zamanı Üniversitemizin web (https://w3.sdu.edu.tr/) sayfasında duyurulacaktır.

7- Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili tüm duyuruların Üniversitemizin web adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Üniversitemizin web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8- Atanmaya hak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

9- İlan edilen pozisyon adetleri 1, 2, 3 olan pozisyonların 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Diğer pozisyonlar için 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine, ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

10- Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

11- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

11918/1-1

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://ikbasvuru.sdu.edu.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.