MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KPSS BARAJ PUANI OLMADAN PERSONEL ALIYOR!

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KPSS BARAJ PUANI OLMADAN PERSONEL ALIYOR!
01.11.2023
A+
A-

4/B (SÖZLEŞMELİ) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan Ek 2. maddesine göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır.

1- 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f. 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Güvenlik/Arşiv Araştırması yapılacak olup güvenlik/arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

3- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN;

a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.

b. Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

c. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak.

d. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

e. Erkek adaylar için 165 cm’den, Kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.

f. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bitmemiş silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

4- DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) KADROSU İÇİN;

a. Destek personeli pozisyonuna başvuranların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

2. İdare ihtiyaca binaen il içindeki birimlerde (ilçe) kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

3. İlan edilen pozisyon sayısının 4 ( dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan KPSS puan sıralaması esas alınarak atama yapılacaktır.

5. Eksik evrak verenler, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

8. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihininde eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

9. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten önce sahip olmak. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi (Düzenleme/Tanzim/Veriliş Tarihi vb.) yer almayan belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.

10. Destek ile koruma ve güvenlik personeli, Üniversitenin farklı yerleşkelerinde (ilçeleri dahil) ihtiyaca binaen görevlendirilebilecektir.

11. Destek personeli, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri de yürüteceklerdir.

12. Destek personeli (temizlik), kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürme ve paspas yapma, çevre düzenlemesi yapma, çim biçme, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama vb. işleri yürüteceklerdir.

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

14. Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

15. Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda “Feragat Dilekçesi” doldurması gerekmektedir.

16. * Bu ilanda belirtilen şartları sağlayan ve atanmaya hak kazanan aday, Üniversitemiz İş Güvenliği Uzmanı olarak görevlendirilecektir.

17. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru yapmak isteyen adayların https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gün mesai bitimine (17.00) kadar Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Nur Mah. Diyarbakır Yolu Yenişehir Yerleşkesi, 47200 Artuklu/Mardin) adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen alınacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Adayların birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1. http://www.artuklu.edu.tr adresinden alınacak olan Başvuru Talep Formu.

2. 2022 KPSS (B) Sınav Sonuç belgesi.

3. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.

4. İkametgah Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylı belge (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).

6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)

8. Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir.)

9. Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir.

10. Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli (süresi bitmemiş) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

11. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engellerin bulunmadığına dair sağlık raporu. Herhangi bir sağlık kuruluşundan imzalı mühürlü boy ölçüm belgesi. (Asil veya yedek olarak kazananlardan) istenecektir.

12. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi ve özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekmektedir.

13. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asil ve yedekler, Üniversitemizin (http://www.artuklu.edu.tr) internet adresinden (Kişisel Verilerin Koruma Kanunu kapsamında) ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup her pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://www.artuklu.edu.tr/tr/personel-daire-baskanligi/duyurular/sozlesmeli-personel-alim-ilani-hakkinda-219258

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.