ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KPSS 60 PUANLA PERSONEL ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KPSS 60 PUANLA PERSONEL ALIMI
18.09.2023
A+
A-

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (13) sözleşmeli personel alınacaktır.

I- GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin):

Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve aşağıda belirtilen genel şartlar ile ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar aranmaktadır.

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

2. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak).

3. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşım tamamlamış ve 3 5 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi :03.10.1988(dahil)-02.10.2005(dahil) aralığında olanlar kabul edilir.)

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

5. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili bilimin yönetimi tarafmdan belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartım kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak (İlgili hususlarda beyan dilekçesi müracaat evraklarına ek olarak alınacaktır.)

6. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. ” amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresim tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)

II-ÖZEL ŞARTLAR:

A- Teknisyen:

Ortak Şart: Arazide çalışmaya elverişli olmak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışına düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

 

III-BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2. Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.

3. 2022 yılı KPSS sonuç belgesi. (Üzerinde doğrulama kodu bulunan ve başvurulan pozisyonun gerektirdiği puan tülünü içeren: (P94))

4. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden barkodlu belge) ve askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi.

5. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden barkodlu belge)

6. İkametgah Belgesi (e-devlet üzerinden alınacak)

7. Sertifika bildiriminin gerekli görüldüğü pozisyonlar için: Sertifika, Ustalık ya da Kalfalık belgesi.

8. Aşçı-Kasap pozisyonuna başvuranlar için: “Sağlık yönünden Aşçı olarak çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur.” ibaresini içerir rapor/karar bildirimi.

9. e-devlet kapısı üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil) barkodlu “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi”.

10.Tecrübenin istendiği pozisyonlar hakkında, İŞKUR meslek kodları üzerinden değerlendirme yapılacağı için, barkodlu “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesf’nin teslimi önem arz etmektedir. Beyan edilen hizmet dökümünde yer alan İŞKUR Meslek kodları, tecrübeye dair görev ve pozisyon bilgisi hakkında gereken detayı tanımlamıyorsa, görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ibraz edilecektir.

** Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

** Başvuruda bulunacak adayların, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak Üniversitemiz http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak olan dilekçenin doldurulması ve yukarıdaki belgelerin tamamlanması suretiyle, Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ilgili belgeleri ulaştırmaları zorunludur. E-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Dilekçe olmaksızın ve başvurulan pozisyon için dilekçede yer alan unvan kodu işaretlenmeksizin yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

** Başvurular, bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 02.10.2023 Pazartesi günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.

Başvuru Adresi: Orta Doğu TeknikÜniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:l Çankaya/Ankara

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

“.Başvuru tariflinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

* Yerleştirme işlemi, yazılı vc/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.

“‘Başvurular incelendikten sonra, başarılı adayların isim listesi 20.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.metu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Kontenjan sayısının 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Duyuruda, atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgelet’ ve belge teslim şekli ile süresi hakkında bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

*Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.

“.Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

“‘İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile bildikte tazmin edilecektir.

*KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacak, bu adayların KPSS’den taban puanın üstünde başarı sağlanması, asıl/yedek sıralamasına girmek üzere kişiye hak kazandırmayacaktır.

“‘Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

“.Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

*1 landa bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

***İlanen duyurulur.

Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312-210 3449 – 0312-210 3437 – 0312 210 3436 – 0312 210 2126 – 0312 210 3460

9491/1-1

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.