İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü KPSS 60 Puanla Personel Alımı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü KPSS 60 Puanla Personel Alımı
17.07.2023
A+
A-

Enstitümüzün aşağıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Kanun’un
4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek Madde 2 (b) kapsamında 2022 KPSS (B) grubu puan sırası
esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
Başvuracak adayların;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca çalıştırılacağı
birime göre yaptırılacak “arşiv araştırması” sonucunun olumlu olması,

KPSS P94 puanına sahip olması,
-Son Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olması, ( 31.07.1988 tarihi ve bu
tarihten sonra doğanlar)
-Askerlik ile ilişiğinin olmaması,
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,
-Görevini yerine getirmede engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması şarttır.
-657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin
bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmü kapsamında bulunanlar ve 26.04.2020 tarihinden sonra 399 sayılı KHK’nin
3/c maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmış olanlar başvuruda
bulunamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin atanmaya hak kazansalar dahi atamaları
yapılmaz, göreve başlamasına müteakip tespiti halinde ise görevleri ile ilişikleri kesilir. (Sözleşme
imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)


Başvuru Yeri ve İletişim İlan Takvimi
Adayların aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Enstitümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir.
Posta yolu ile başvuracak adaylar başvuru evrakını “İYTE Personel Dairesi Başkanlığı Gülbahçe Mahallesi Urla İZMİR” adresine göndermelidir.
Adaylar, başvuru süreci ile ilgili soru ve sorunlarını 0 (232) 750 61 02, 750 61 09 ve 750 61 23 numaralı telefonlara ya da persdbas@iyte.edu.tr adresine iletebilirler.
Başvuru Başlangıç 17.07.2023
Son Başvuru 31.07.2023
Değerlendirme Sonucu 04.08.2023
Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Sonuçlarının açıklanacağı internet adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.
Enstitümüz zorunlu hallerde ilanın her aşamasında ilan takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


BAŞVURU BELGELERİ
-Başvuru Formu (www.personel.iyte.edu.tr/duyuru/ adresinde yer alan ilan detayından
edinilebilinir. Eksiksiz doldurulmalıdır.)
-1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
-2022 KPSS Sonuç Belgesi
-Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul
edilir.)
-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-İkametgah, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)


YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER AÇIKLAMALAR
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan
özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan
sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
-İlan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir.
-Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya
adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları
tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
-KPSS’de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede
tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet notu
yüksek olana, bunlarında eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecektir.
-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
-Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye
alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
-Enstitümüzün İzmir ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir ile naklen tayini mümkün
değildir.
-İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği veya diğer hizmetlerin sunulduğu
farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
706

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.