2022 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIM DUYURUSU BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2022 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIM DUYURUSU BAŞVURU NASIL YAPILIR?
23.02.2022
A+
A-

Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı iş yerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurumu ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi işçi alınacaktır.
TALEBİ VEREN KAMU KURUMUNUN ADI : SAHİL GÜVENLİK MERSİN ONARIM KOMUTANLIĞI AKDENİZ/MERSİN
TALEBİ ALAN İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ : MERSİN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞTIRILACAĞI İŞYERİ : SAHİL GÜVENLİK MERSİN ONARIM KOMUTANLIĞI AKDENİZ/MERSİN

1- Başvurular 23 Şubat 2022 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mersin İl Müdürlüğü ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr)
aracılığıyla yapılacaktır.
20- Belge kontrolü/teslimine müteakip sözlü/uygulamalı sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığının
internet örün sayfasında www.sg.gov.tr duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
17- Noter huzurunda kura çekimi ile belirlenen asil ve yedek adayların talep edilen nitelikleri taşıyıp taşımadığı Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı
tarafından kontrol edilecek, aranan şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve
belge kontrolü tarihi Sahil Güvenlik Komutanlığı İnternet örün sayfasında www.sg.gov.tr tebliğ mahiyetinde yayınlanacaktır. Belge kontrolü için istenilen belgelerin
asılları ile birlikte fotokopileri de getirilecektir.
18- Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine Kurada yedek olarak seçilen
ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.
13- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.İşe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını
daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar.Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde
yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile
takdire layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen
takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.


14- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında
icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.(Öncelik hakkından ikinci
kez yararlanılamaz.)
15- Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında
aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle talep şartlarına uyan başvuru sahipleri ile öncelik hakkına sahip
olanların tamamının yer alacağı listelerden açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek aday, noter huzurunda kura yöntemiyle belirlenecektir.
23- Sınavı kazanan adayların 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15’inci maddesi gereği; sağlık durumlarının yapacakları iş ve meslek kolunda çalışacağı
ortamın özellikleri ve yapacağı işlerin mahiyetine göre istenen tetkik, tahlil ve muayene olunacak poliklinikleri belirten yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu (tahlil sonuçları dahil) ile, kişilerin çalışma koşulları ve Sağlık Kurulu
Raporları birlikte değerlendirerek yapacakları işe uygun olduklarını belirten ilk işe giriş sağlık raporlarına ait nihai kararı İşyeri Hekimi tarafından verilecektir.
12- Askerliği ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak,tecilli olmak veya muaf olmak.)
22- Sınavı kazanan adayların göreve başlayabilmeleri için haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması
gerekmektedir.
16- Kura çekimi Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı (Üç Ocak Mahallesi 132. Cadde Liman içi Akdeniz/Mersin) adresinde 11 Mart 2022 tarihinde saat
09:00’da noter huzurunda yapılacak olup isteyen adaylar izleyebilecektir. İstekli adayların kura çekimini izleyebilmeleri hususu , ülkemizi de etkisi altına alan
KOVİD-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir. Kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan
adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet örün sayfasında www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca
tebliğ yapılmayacaktır.
11- Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
2- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine
İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.


9- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
19- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.
5- Alım il düzeyinde karşılanacak olup, Mersin ilinde ikamet eden kişiler başvuruda bulunabilecektir. Adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan
birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini Mersin’e taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
21- Sözlü/Uygulamalı sınav Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığınca adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve becerilerini ölçmeye
yönelik olarak yapılacaktır. Sözlü/Uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 60 (Altmış) puan almak gerekmekte olup, tüm adaylar 100 (Yüz) tam puan
üzerinden değerlendirilecek ve başarılı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığının internet örün sayfasında www.sg.gov.tr
duyurulacaktır.Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İlan tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak (23 Şubat 1986 ve daha sonra doğanlar).
4- İşgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olanlar veya ustalık belgesine sahip olanlar sadece bir iş gücü talebine
(branşa/mesleğe) başvurabilecektir. Halihazırda Örgün Öğretime Devam Edenler Başvuruda Bulunamaz.
6- Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.


7- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlere üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
8- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya
da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
10-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

24- İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde
herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında
yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.
25- İşe alınan işçilerin işbaşı yapmalarına müteakip deneme süresi 3 ay olup, deneme süresi içerisinde işveren vekili ve/veya işçi iş sözleşmesini her zaman
tazminatsız feshedebilir. Deneme süresi sonunda hakkında olumlu kanaat raporu düzenlenen işçilerin kesin kabulleri yapılacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.