MARMARA ÜNİVERSİTESİ KPSS ŞRTI OLMADAN PERSONEL ALIM DUYURUSU BAŞVURU NASIL YAPILIR?

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KPSS ŞRTI OLMADAN PERSONEL ALIM DUYURUSU BAŞVURU NASIL YAPILIR?
04.11.2021
A+
A-

Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu
ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
kapsamında İŞKUR üzerinden, Üniversitemizce yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 50 Güvenlik Personeli ve
44 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 94 sürekli işçi alınacaktır. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları
İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 5 iş günü içerisinde 03.11.2021 –
09.11.2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden https://esube.iskur.gov.tr/ linkine T.C.
Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.


I-BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar
(1) İşçi olarak alınacaklarda;
a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu,
Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk
vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.
(2) (Değişik: 5/5/2014-2014/6304 K.) Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık
kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.
B- ÖZEL ŞARTLAR

II- AÇIKLAMALAR
1) Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2) İstanbul ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin
karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas
alınacaktır.
İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres
Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu
kabul edilecektir.
3) İŞKUR tarafından talep edilen şartlara uyan başvuru sahiplerinin tamamı kura çekimi için Üniversitemize
gönderilecektir.
4) İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının
dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
5) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki
alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
7) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
8) İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylar için yukarıda anılan Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.


III- KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1) Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları https://pdb.marmara.edu.tr/
adresinde duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca
tebligat yapılmaz.
2) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, noter huzurunda
yapılacak olan kura çekimi hakkındaki bilgiler https://pdb.marmara.edu.tr/ belirtilecektir. Adaylar Covid-19 salgını
nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaktır. Kura çekimi Üniversitemiz
Youtube kanalından canlı yayınlanacaktır.
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci
maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura
çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.


IV- BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
1) Kura sonucunda asil olarak belirlenen adaylar; aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Kurumumuza
teslim edeceklerdir.
2) Belge teslim tarihi ve yeri https://pdb.marmara.edu.tr/ adresinden adaylara duyurulacaktır.
3) Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada
yer alan diğer adaylar dahil edilecektir.


V- SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ
1) Kura sonucunda belirlenen adaylardan; Kamu Kurum ve Kuruluşların İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesi gereğince belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları
taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
2) Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi https://pdb.marmara.edu.tr/
internet sitesinde ilan edilecektir.
3) Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


VI- SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer
bilgilendirme işlemleri https://pdb.marmara.edu.tr/ internet adresinden ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
2) Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış beyanda bulunanlar listeden
çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre dahil edilecektir.


VII- SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN
AÇIKLANMASI

1) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanında yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini
ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
2) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını
kaybetmiş sayılacaktır.
3) Sözlü sınavda tüm adaylar 10 (on) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı
puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla;
yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş
olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik
verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
4) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları,
asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz https://pdb.marmara.edu.tr/ internet adresinde
ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
5) Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını; sınav
kuruluna sunulmak üzere Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile yazılı olarak
bildirebilecektir. Sınav Kurulu itirazları sonuçlandırarak, ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. T.C. Kimlik
numarası, adı soyadı, imzası, adresi ve itiraz gerekçeleri olmayan dilekçeler ile süresi geçtikten sonra yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.


VIII- ATAMA İŞLEMLERİ
1) Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda
yedek aday belirlenecektir.
2) Yerleştirmeden sonra, atama için öngörülen niteliklere sahip olmadığı anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan
beyanda bulunduğu anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal
edilecektir.
3) Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya
sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama
yapılacaktır.
4) Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, sağlık raporu v.b. nedenlerle göreve
başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize başvurmaları halinde, diğer
atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz)
gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
5) Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://esube.iskur.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.