DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI (YENİ ALIM)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI (YENİ ALIM)
27.04.2021
A+
A-

Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı
gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve
şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR İl Müdürlüklerinden / Hizmet
Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son
başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip edilen ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

BAŞVURU LİNKİ:

https://www.iskur.gov.tr/


GENEL ŞARTLAR
1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını serbestçe
yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun
Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak,
2-18 yaşını doldurmuş olmak
3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve buBAŞVURU LİNKİ:
düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4-Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında
devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.
5-Askerlik ile ilişiği olmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

6-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak.
8-Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
9-Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.
10-Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve
ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul
etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)


ÖZEL ŞARTLAR
Güvenlik Görevlisi:
1-En az lise veya dengi okul en çok ön lisans mezunu olmak
2-18-35 yaş arasında olmak
3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel
Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, Özel Güvenlik Kimlik (Silahsız) Kartına
sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması
gerekmektedir.)
4-Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda
olmak (Aile Hekimi ile belgelendirilmelidir.) Boy uzunluğuna göre kilo orantılı olmalıdır.
5-İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
6-Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma
şartlarını kabul etmek (Örn: Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama, Foça,
Urla gibi)


KURA İŞLEMİ
Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede
yer alan başvuru sahipleri arasından, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısının
4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar
Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
Kura Çekimi işlemi Noter Huzurunda 11/05/2021 Salı günü saat: 10:30’da DEÜ
Rektörlüğü – Sürekli Eğitim Merkezi – DESEM 15 Temmuz Şehitler Salonu (Cumhuriyet Bulv.
No: 144 35210 Alsancak -Konak -İZMİR) adresinde yapılacaktır.
Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve
tarihleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca
yazılı tebligat yapılmayacaktır.


BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge
teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan
edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri
gerekir.


SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
Kura sonucu belirlenen adaylar için yapılacak olan sözlü sınav, adayların başvurdukları
hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekte yükümlü olacakları mesleki
yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunda 100 tam puan üzerinden
değerlendirilecektir. (İletişim becerisi, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme, istihdam
edilecek alan ile ilgili mesleki terim ve teknik konular üzerinden değerlendirilecektir.)
Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar
asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin
internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.


GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Sözlü sınav sonunda atamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi
Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
Adayların söz konusu belgeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, Kargo veya kurye ile yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini
teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve
başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.