Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi KPSS 50-60 Puanla personel alımı yapıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi KPSS 50-60 Puanla personel alımı yapıyor
02.05.2024
A+
A-

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Sulusaray FTR/Termal Tedavi Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 62 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

– Çalışma deneyiminde pozisyonun karşısında belirtilen SGK/İŞKUR meslek kodları ve SGK kayıtları dikkate alınacaktır.

– İlanda belirtilen meslek kodlarındaki ilan yayım tarihi öncesi çalışma deneyimleri değerlendirmeye alınacaktır.

– İlan başvuru tarihlerindeki SGK/İŞKUR meslek kodu düzelti veya değişiklikleri kabul edilmeyecektir.

– Başvuru şartlarını sağlayanların 2022 KPSS sınavı baz alınarak değerlendirilecektir. Sıralama puan üstünlüğüne göre yapılacak olup ayrıca bir sınav yapılmayacaktır.

1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

A-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

B-DİĞER ŞARTLAR (Tüm pozisyonlar için)

– İlanda belirtilen şartları taşımak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri (ruhsal-fiziksel) bulunmamak,

– Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe) çalışmayı kabul etmek,

– Herhangi bir engelli raporu olmamak,

– Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmayı kabul etmek (Tüm pozisyonlar için)

– Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.

– Çalışma deneyiminde pozisyonun karşısında belirtilen SGK/İŞKUR meslek kodları ve SGK kayıtları dikkate alınacaktır.

– İlanda belirtilen meslek kodlarındaki ilan yayım tarihi öncesi çalışma deneyimleri değerlendirmeye alınacaktır.

– İlan başvuru tarihlerindeki SGK/İŞKUR meslek kodu düzelti veya değişiklikleri kabul edilmeyecektir.

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan,

-Ortaöğretim mezunları için 2022 sınavı P94 puanı,

-Önlisans mezunları için 2022 sınavı P93 puanı,

-Lisans mezunları için 2022 sınavı P3 puanı değerlendirilecektir.

1.C-KORUMAVEGÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR (*)

– İlanda belirtilen şartları taşımak

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il/ilçe) iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde /nöbet usulüyle çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek.

– Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış olmak.

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

-5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.

-Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

-Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması, Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)

-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

-Kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’ten fazla, 15’den az olmamak

-Erkeklerde 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’ten fazla, 15’den az olmamak

– Boy/kilo ölçümü kamu sağlık kurumlarında yaptırılacak olup alınacak belge başvuru belgelerine eklenecektir.

1.D-HASTABAKICI (Hastane Hizmetlisi)GÖREVLERİ (**)

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Odaları havalandırmak,

c) Hasta etejerlerini düzeltmek,

d) Hasta yataklarını yapmak,

e) Hasta yemek masalarını hazırlamak/toplamak,

f) Hasta boşaltım malzemelerini (küvet, sürgü vb.) toplamak,

g) Muayene odalarının örtülerini değiştirmek,

h) Hasta dosyalarını, konsültasyon kağıtlarını, ilaç ve tıbbi malzemeleri, hasta numunelerini (kan, idrar vb.) ilgili birimlere götürmek,

i) Hastayı muayene ve tetkik için ilgili birime götürmek,

j) Hastaya banyo yapmada yardımcı olmak,

k) Hastanın yemek yemesine yardımcı olmak,

l) Hastanın boşaltım ihtiyaçlarını gidermede yardımcı olmak,

m) Hastanın el ve yüz temizliğinde hemşireye yardımcı olmak,

n) Hasta elbiselerini değiştirmek/yardım etmek,

o) ERCP, LP gibi işlemler sırasında doktor ve hemşireye yardımcı olmak,

2. ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

a) SGK Hizmet Dökümü (barkodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

b) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için sağlık kurumlarından alınan boy/kilo belgesi

c) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için özel güvenlik kimlik kartı

*İstenen belgeler pdf formatında yüklenecektir.

3. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE DİĞER HUSUSLAR

a) **Başvuruda bulunacak adaylar, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını 29.04.2024-13.05.2024 tarihleri arasında e- Devlet üzerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına atanmaya hak kazanılması halinde adayların boy ve kilo ölçümü Üniversitemiz bünyesinde tekrar yapılacak olup başvuru şartını sağlamadıkları anlaşılanların atama hakları iptal edilecektir.

c) Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

d) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

e) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

f) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

g) Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

h) Unvan bazlı istenilen diğer belgeler (pdf veya jpeg) formatında Kariyer Kapısı başvuru ekranında “Diğer Belgeleriniz” bölümüne yüklenecektir.

**Kariyer Kapısı başvuru ekranında “Diğer Belgeleriniz” bölümüne yüklenen belgelerin asıllarını, atanmaya hak kazanması durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Karekodlu belge yükleyen adaylar, doğrulama kodu ve karekodunun okunaklı olmasına dikkat etmeleri gerekir. Doğrulama kodu okunmayan ya da sistemden doğrulanmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

4. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”

6.İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan aday, bunların da aynı olması durumunda doğum tarihi önce olan aday tercih edilecektir.

Puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç on (10) iş günü içerisinde http://www.gop.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonu kadar aday asıl ve kontenjan sayısının 5 katı kadar da yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylardan istenen belgeler Üniversitemiz internet sayfasında http://www.gop.edu.tr ilan edilecek olup, istenen belgeler Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca adaylar, yerleştirme bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. . Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

Bilgi İçin

Personel Daire Başkanlığı

Tel : (356) 2521616-(1167)-(1178)-(1179)

İLAN TARİHİ : 29.04.2024

SON BAŞVURU TARİHİ : 13.05.2024 Saat 17.00 (Mesai bitimine kadar)

3646/1-1

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.