İçişleri Bakanlığı 1608 Personel Alacak- KPSS 60 Puan- (Lise-Önlisans-Lisans)

İçişleri Bakanlığı 1608  Personel Alacak- KPSS 60 Puan- (Lise-Önlisans-Lisans)
04.04.2024
A+
A-

2024 YILI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 1608 boş pozisyon Unvanları için personel alımı yapılacaktır.

ÖSYM taralından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunlan için KPSSP3, ön lisans mezunlan için KPSSP93 velise mezunlan için KPSSP94puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı alınış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır.

Ç) SÖZLÜ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve öze! şanlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Karan’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(e) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12 nci maddesine görekazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş bulunmak veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları içinKPSSP94 puan türünden en az 6Ü ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda, bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

3) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkezZtaşra) ve,’veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puam en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.

B) ORTAK ŞARTLAR

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’m Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

C)ÖZELŞARTLAR

1-ARŞİV UZMANI:

a) Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşiv, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından ya da programında OsmanlI Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim burumlarından birisini bitirmiş olmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Arşiv Uzmanı pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Arşiv Uzmanı pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

2-AVUKAT:

a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından herhangi birisini bitirmiş olmak,

b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

3-PROGRAMCI:

a) Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazdım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kunımlarmdan birisini bitirmiş olmak,

b) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında Programcı pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında Programcı pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

4-MİMAR:

a) Fakültelerin Mimarlık programından mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mimar pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mimar pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

5-MÜHENDİS:

Aşağıda yer alan Mühendis pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

şartlan ile,

Mühendis (Elektrik- Elektronik):

Fakültelerinin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlanndan birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Makine):

Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlanndan birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Bilgisayar):

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol vc Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlanndan birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Harita):

Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Otomatik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlanndan birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Yazılım):

Fakültelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlanndan birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (İnşaat):

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Jeoloji):

Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

6-TEKNİKER

Aşağıda yer alan Tekniker pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında Tekniker pozisyonunda balen görev yapıyor olmamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Tekniker pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

şartları ile,

Tekniker (Bilgisayar):

Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri), Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama), Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Siber Güvenlik), Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Bilgisayar Destekli Tasanın, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim, Çizgi Film ve Animasyon), İnternet ve Ağ Teknolojileri, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker (Makine):

Meslek Yüksek Okullarının Makine (İş Makineleri, Makine Mctcp, Makine Teknisyenliği, Makine Yağlan ve Yağlama Teknolojisi, Talaşlı Üretim, Talaşsız Şekillendirme, Termik Santral Makineleri, Tesviye) ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker (İnşaat):

Meslek Yüksek Okullarının İnşaat Teknolojisi (İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Altyapı) ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker (Elektrik-Elektronik):

Meslek Yüksek Okullarının Elektrik( Elektrik Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onanını, Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım, Endüstriyel Elektrik), Elektronik Teknolojisi (Deniz Elektroniği, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi, Gemi Elektroniği) ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

7-TEKNİSYEN

Aşağıda yer alan Teknisyen pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknisyen pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknisyen pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

şartları ile,

Teknisyen (Elektrik- Elektronik):

Ortaöğretim kurumlannm Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Asansör Sistemleri, Elektrik Tesisatları ve Dağılımı, Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi, Elektronik ve Haberleşme, Endüstriyel Bakım Onarım, Savunma Elektronik Sistemleri dalları ile yine Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Bobinaj, Bobinajcılık, Büro Makineleri Teknik Servisi, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğil, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onanını, Otomasyon Sistemleri dallarından veya Elektrik, Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Bilgisayar):

Ortaöğretim kurumlannm Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılım Geliştirme, Ağ İşletmenliği dalları ile yine Bilişim Teknolojileri Alanının Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik, Bilgisayar Teknik Servisi, Ağ İşletmenliği, Vcritabam Programcılığı, Web Programcılığı dallarının veya Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletim Teknisyenliği, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgi-işlem, Bilgiişlem, Bilgi İşlem, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar (Donanını), Bilgisayar (Anadolu Meteorol

(Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi), Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Sıhhi Tesisat):

Ortaöğretim kurumlannm Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Tesisat ve Enerji Sistemleri, Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dalları ile yine Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri, Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis), Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Dallarının veya Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-lsıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onanını), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma vc Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Klima):

Ortaöğretim kurumlannm Tesisat Teknolojisi vc İklimlendirme Alanı Tesisat vc Enerji Sistemleri, Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dallan ile yine Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri, Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis), Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Dallarının veya Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (İsıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-lsıtma, Sıhhi Tesisat-Kaloritercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazlan Bakım ve Onanını), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Marangoz):

Ortaöğretim kurumlannm Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Mobilya Üretim Teknolojisi, Mobilya İç Mekan Ressamlığı dallan ile yine Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Mobilya ve İç Mekan Ressamlığı, Mobilya Süsleme Sanatları, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, Ahşap Doğrama Teknolojisi, Mobilya İskeleti ve Döşemeciliği, Oto Döşemeciliği Dalları veya Ahşap TekııolojisL’Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Ağaç İşleri, Mobilyacılık, Mobilya ve Dekorasyon, Döşemecilik Bölümlerinin birinden mezun olmak.

8-BIJRO PERSONELİ:

Aşağıda yer alan Bürü Personeli pozisyonları için mezuniyet ayrımına gidilmeksizin;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak.

b) Pozisyon Unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda, bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

şartları ile.

Lisans Mezunları İçin:

Hukuk, Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat, İşletme, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İstatistik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte/ bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt İçi veya yurt dışındaki öğrenim kurulularından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Diğeri Mezunları İçin:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi), Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri vc Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi), Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama), Muhasebe vc Vergi Uygulamaları (Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe Uygulamaları, Muhasebe Finansman), İşletme YönetimijGenel İşletme, Endüstriyel Yönetim. Girişimcilik ve Proje Yönetim. Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İş İdaresi, İşletme, İşletme Organizasyonu ve Çifttik Yönetimi, İşletmecilik, Mermer İşletmeciliği, Orta Kademe Yöneticiliği. Orta Kademe Yöneticilik, Otomotiv İşletme. Otomotiv Satış Yönetimi, Sevk ve İdare, Ticaret ve Yönetim, Yöneticilik, Yönetim, Yönetim Bilimleri) bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurulularından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Muhasebe) Mezunları İçin:

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları, Muhasebe) bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü) Mezunları İçin:

Nüfus ve Vatandaşlık Bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

9-ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ:

a) İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

e) Pozisyon Unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum vc kuruluşlarında 4/Ö sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi ihbarıyla doldurmuş olmak.

10-DESTEK PERSONELİ:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

b) Pozisyon unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak, şartları ile.

Şoför:

a) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

b) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Temizlik Görevlisi:

I ise ve dengi okul mezunu olmak.

Aşçı:

Ortaöğretim kurumlanma Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Yiyecek İçecek Hizmetleri dalı ile yine Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı’nın Aşçılık, Pasta ve Tatlı Yapımı, Servis, Hosteslik, Mutfak, Pastacılık, Bar, Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs), Hoşt – Hosteslik (uçak, tren ve otobüs), Fırıncılık, Kantin İşletmeciliği Dallarının veya Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Turizm-Mutfak, Ev Yönelimi, Beslenme ve Ev Yönelimi. Ev Yönerimi ve Beslenme, Ev Yönerimi Beslenme, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Servis Hizmetleri, Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri Dallan), Otelcilik ve Turizm, Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Turizm, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm-Scrvis, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, I lost ve Hosteslik Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Aşçı Yardımcısı:

Ortaöğretim kurumlarmm Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Yiyecek İçecek Hizmetleri dalı ile yine Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı nın Aşçılık, Pasta ve Tatlı Yapımı, Servis, Hosteslik, Mutfak, Pastacılık, Bar. Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs), Hoşt – Hosteslik (uçak, tren ve otobüs), Fırıncılık, Kantin İşletmeciliği Dallarının veya Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Turizm-Mutfak, Ev Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Servis Hizmetleri, Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri Dalları), Otelcilik ve Turizm, Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Turizm, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm-Scrvis, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, 1 lost ve I losteslik Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Garson:

Ortaöğretim kurumlarmm Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Yiyecek İçecek Hizmetleri dalı ile yine Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı’nın Aşçılık, Pasta ve Tatlı Yapımı, Servis, Hosteslik, Mutfak, Pastacılık, Bar, Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs), Hoşt – Hosteslik (uçak, tren ve otobüs), Fırıncılık, Kantin İşletmeciliği Dallarının veya Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Turizm-Mutfak, Ev Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönelimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Servis Hizmetleri, Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri Dalları), Otelcilik ve Turizm, Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Turizm, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm-Scrvis, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, Hoşt ve Hosteslik Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Kaloriferci:

Ortaöğretim kurumlarmm Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Tesisat ve Enerji Sistemleri, Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dalları ile yine Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanmın Yapı Tesisat Sistemleri, Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis), Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Dallarının veya Soğutma vc İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat),

Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalori terci li k-1 sıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onanını), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kuruntundan mezun olup Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı “Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi” sertifikasına ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek.

11-KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı):

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahh ibareli) sahip olmak,

3- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

h) 18 yaşını doldurmuş olmak,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kaııımıı’nıın 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlan, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahküm olmamak,

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

ç) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak, d) I4’üncü maddede belirlilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak, e) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

4- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 sonrasında doğanlar),

5- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliksin 18 inci Maddesinde belirlilen şartları taşıyor olmak,

D) BAŞVURU VE BAŞVURU ŞEKLİ

1- Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www,turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şiltesi almaları gerekmekledir. Adaylar, e-Deviet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

2- Başvurular; 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tradresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

3- Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular kabul edilmeyecektir.

4- E-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine erişim sağlandığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kuramlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.

5- Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri c-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurulundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurulundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar ekleme/düzcltnıc yapmak için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncellcttirmclcri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda, olan adaylar, sınava başvuruda bulunamayacaklardır.

6- Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; Profil Düzenleme sayfasının sol tarafında bulunan “Öğrenim Bilgileri” sekmesinde yer alan “Lise Mezuniyet Bilgisi Ekle” butonu aracılığıyla açılan “Lise Bilgisi Ekle” ekranında “Alan” satırında mezun oldukları alanı seçerek, zorunlu alanları doldurduktan sonra lise ve dengi okul mezuniyet diplomasını pdf veya jpeg formatında modüle yüklemeleri ve “Lise Bilgisini Kaydet” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde başvuruda bulunamayacaklardır.

7- Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adaylardan; mezun olduğu alan/dal/bölüm bilgisini “Alan” satırında bulamayan adaylar “Diğer Alan” kutucuğunu seçerek zorunlu alanları doldurduktan sonra lise vc dengi okul mezuniyet diplomasını pdf veyajpeg formatında modüle yüklemeleri ve “Lise Bilgisini Kaydet” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde başvuruya devam edemeyeceklerdir.

S- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durum una ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

9- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.

10- Programcı Unvanına başvuran adayların da, YDS bilgisi otomatik olarak gelmekte olup, uluslararası geçerliğe sahip olan başka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) en az (D) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyenler, bu belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.

11- Avukat pozisyon unvanına başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

12- Arşiv Uzmanı pozisyon unvanına başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşiv, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

13- Destek Personeli (Şoför) pozisyon ünvanına başvuracak adayların başvuru sırasında sürücü belgesini (arkalı-önlü) modüle yükleyerek, “sürücü belgesi seri numarasını” (sürücü belgesinin arka yüzünde yer alan ve 6 haneli rakamlardan oluşan seri numarasını) da modüle girmeleri zorunludur.

14- Korama vc Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyon unvanına başvuracak adayların geçerlik süresi dolmamış “Silahlı” ibareli “Özel Güvenlik Görevlisi” kimlik kartını pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.

15- Destek Personeli (Kaloriferci) pozisyon unvanına başvuracak adaylardan; ilanda belirtilen alan/dal veya bölüm mezunu olmayıp herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı “Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi” sertifikasını ya da ustalık veya kalfalık belgesini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.

16- E-Devlet üzerindeki “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http://pctsoncl.icislcri.guv.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını (600×800 boyutlarında 300dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.

17- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurulularınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini (26.04.2024 tarihinden önce) doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kuramlarından alınmış “onaylı hizmet belgesini” pdf veya jpeg formatında başvuru sırasmda modüle yüklemeleri gerekmektedir.

18- Başvurusunu elektronik olarak tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi b ir hak talebinde bulunamayacaklardır.

19- Başvurular 26.04.2024 tarihinde saat: 16.00′ da sena ereceği için modül kapanacak olup, başvuru yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapmaları “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvurulan sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamaya caklardır.

20- Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark eden veya tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adayların en geç 26.04.2024 tarihinde saat 16.00’ya kadar “Başvurumu İptal Et ve Yeniden Başvur” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri ve açılan ekrandan değişiklik yapmak istedikleri bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Güncelleme işlemini tamamlayan adayların bu işlemi saat 16.00’dan önce “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

21- İlan edilen pozisyon ünvanı/yer için en fazla 3 tercihte bulunulacaktır. Adaylar, bir pozisyon unvanı için birden fazla il/Bakanlık merkez tercihinde bulunabilecekleri gibi birden fazla seçmiş oldukları pozisyon unvanı için tek il veya birden fazla il/Bakanlık merkez tercihinde de bulunabileceklerdir.

22- Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen pozisyon ünvan sayısının 4 katı kadar aday belirleme işlemi; adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı için gerçekleştirilecektir.

23- Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu l amamla” butonuna basıp başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecek olup, aynı ekranda yer alan “İş Talep Formu İndir” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını atabilecekleri gibi e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularını” sekmesinden de İş Talep Formunun çıktısını isledikleri zaman alabileceklerdir.

24- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

25- KPSS türü/puamna ve tercihlerine göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları, sözlü sınava katılacakları Bakanlık veya ilgili Valiliklerce incelenecektir. İnceleme neticesinde başvuru şartlarım taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

26- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

E) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini (4 katı aday arasına girip/giremediği, başvurusunun kabul edilip edilmediği, sözlü sınav yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, sözlü sınava katılım durum bilgisini, sözlü sınav puanını, asıl/yedek bilgisini) e-Dcvlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.

“İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Sınav süreci ile ilgili gerek duyulması halinde İçişleri Bakanlığının resmi internet adresinin “Duyurular” kısmından adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılabilecektir.

F) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular tamamlandıktan sonra ilan edilen pozisyon ünvan sayısının 4 katı arasına giren adayların başvuruları, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca kontrol edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken, başvurusunu modüle kaydettiklerinden ve kaydettikleri bilgiler ile sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvurulan reddedilerek SMS ile ilgili adaylara bildirim yapılacaktır. Bu nedenle başvuru esnasında adayların kendilerine ait cep telefon numaralanın modüle doğru olarak giriş yapmaları önem arz etmektedir.

İlgili pozisyon unvanı vc yer için 4 katı sıralamasına giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylarında başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır. Bu durumda olan adaylar alfabetik soyadı sıralamasına tabi tutulacaktır.

G) İTİRAZ

Yukarıda belirlilen pozisyon ünvanları için KPSS türü/puanı ve tercih sıralaması esas alınarak 4 katı arasına girmeye hak kazanan adayların başvuruları ilgili sınav komisyonunca değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçlarına itirazlar; “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden vc SMS ile başvurularının reddedildiğine ilişkin bilgilendirmenin adayların erişimine açıldığı tarihten itibaren iki is günü içinde hafta içi (09.30-16.00) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

itiraz üzerine Sınav Komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup, itiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Ğ) SÖZLÜ SINAV VE SINAV YERLERİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili diğer bilgilendirmeler e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden yapılacaktır.

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanlan göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacaktır.

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için ise Ek-2 sayılı listede gösterilen ve 8 ilde oluşturulan Bölgesel İl Sınav Komisyonlarınca, Bakanlığımızca ayrıca www.icisleri.gov.tr internet adresinde duyurulacak tarihlerde eş zamanlı olarak sözlü sınavlar gerçekleştirilecektir.

Adayların sözlü sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

II) SÖZLÜ SINAV KONULARI

ARŞİV UZMANI POZİSYONU İÇİN (Sözlii/Uygulamalı): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Devlet Arşivleri Hakkında Yönetmelik, Osmanh Müesseseler! ve Kavranılan, Arşivcilik Terminolojisi, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği konuları ile uygulamalı olarak Osmanh Paleografyası ve Diplomatikası (Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme) konularından.

AVUKAT POZİSYONU İÇİN:Genel Kilittir ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku konularından.

PROGRAMCI POZİSYONU İÇİN:Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Programlama Dilleri, Program Kütüphaneleri, Donanım, Yazılım, Raporlama, Testler konularından.

MİMAR POZİSYONU İÇİN;Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile mesleki bilgiler konularından.

MÜHENDİS POZİSYONU İÇİN:

Mühendis (Elektrik-Elektronik): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Elektrik Elektronik Ölçme, Elektrik Devreleri, Devre Analizi, Sinyaller vc Sistemler, Elektrik Makineleri, İletkenler, Genel Network ve Bilgisayar Bilgisi, Elektronik Devre Elemanları, Güç Elektroniği, Mikrodenetleyiciler, Lojik Devreleri, Haberleşme konularından.

Mühendis (Makine): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Malzeme Bilimi ve Akışkanlar Mekaniği, Havalandırma ve Soğutma Sistemleri, Yangın, İş Sağlığı ve Güvenliği konularından.

Mühendis (Bilgisayar): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Programcılığa Giriş, Veri Yapıları, Bilgisayar Temel Bilgi, Algoritma Yapıları, Ağ (Network) Sistemleri, Veri Tabanı, Wcb Programcılığı, İşletim Sistemleri, Ağ Mimarileri konularından.

Mühendis (Harita): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Harita Projeksiyonları, Koordinat Sistemleri, Kadastro Bilgisi, Mühendislikte Veri Tabanları konularından.

Mühendis (Yazılım): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Web Programcılığı, Network, lava, Excel, Sistem Yazılımı, C#, Veri Tabanı, Bilgisayar temel Bilgi, Programcılık Giriş konularından. Mühendis (İnşaat): Genel Kültür, Atatürk Tikeleri ve İnkılap Tarihi, Malzeme Bilgisi, Betonarme, Hasar Türleri, Onarım, Güçlendirme, Çelik İnşaat, Geoteknik konularından.

Mühendis (Jeoloji): Genel Kültür. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile mesleki bilgiler konularından.

TEKNİKER POZİSYONU İÇİN;

Tekniker (Bilgisayar): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan.

Tekniker (Makine): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan.

Tekniker (İnşaat): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan.

Tekniker (Elektrik-Elektronik): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan.

BÜRO PERSONELİ, ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI), DESTEK PERSONELİ (Temizlik Görevlisi, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Garson, Kaloriferci), TEKNİSYEN (Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Sıhhi Tesisat, Klima, Marangoz) POZİSYONLARI İÇİN: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından.

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)(Sözlü/Uvgulamalı):Genel Kültür. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından;

Uygulamalı olarak da sürüş teknikleri, direksiyon kullanımı Ve trafik kurallarından oluşur.

I) SÖZLÜ SINAV KOMİSYONU

Sözlü sınavları gerçekleştirmek üzere Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık Merkez Smav Komisyonu ile taşra teşkilatında 8 bölgeye ayrılan ve Ek-2 sayılı listede bölgesel il sınav yeri olarak belirtilen 8 İT de, Bölgesel 11 Smav Komisyonları oluşturulacaktır. Sınav komisyonları bir (1) başkan ve dön (4) üyeden oluşur.

İ) SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE USULÜ

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi taralından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.

J) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Sözlü puanları aynı olan adayların olması durumunda, KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Sözlü sınavında değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

İlan edilen pozisyon unvan sayısı kadar ası! ve ihtiyaç duyulması halinde en fazla bir katına kadar yedek aday bclirlcııcbilcccktir.

Sözlü sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

Sözlü sınav sonuçlan, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirme, Bakanlığımızca belirlenecek tarihte e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden adaylara bildirilecektir.

K) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER

1- 2022 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

3- Aday tarafından imzalı İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını tamamladıktan sonra hemen alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden başvuru süreci sonrasında da alabileceklerdir.),

4- Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http:,7personeLicisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” sayfasından temin edilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,

5- Avukat pozisyonuna başvuran adaylardan noterden veya barodan onaylı Avukatlık Ruhsatnamesi,

6- Programcı pozisyon unvanında sınavı kazanan adaylardan YDS sonuç belgesi ya da uluslararası geçerliğe sahip olan (CPE, CAE, TOEFL İBT vc PTE AKADEMİK) sonuç belgesi,

7- Destek Personeli (Şoför) pozisyon unvanında sınavı kazanan adaylardan aslı gibidir onaylı sürücü belgesi fotokopisi,

8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyon unvanında sınavı kazanan adaylardan Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu ve aslı gibidir onaylı Özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi,

9- Destek Personeli (Kaloriferci) pozisyon unvanında sınavı kazanan ve herhangi bir ortaöğretim kuruntundan mezun olanların Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı “Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi” sertifikasını ya da ustalık veya kalfalık belgesi,

10- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarmca sözleşmesi feshedilen ya da tek taraflı feshederek sınavı kazanan adaylardan onaylı hizmet belgesi,

Sözlü sınav sonuçları e- Devlet üzerinde “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden ilgili adaylara bildirilecektir. Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu bildirim tarihinden itibaren, sözlü sınavını asıl olarak kazanan adayların istenilen atama belgelerini, Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon Unvanları için Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatında itan edilen pozisyon Unvanları için pozisyon Unvanının bulunduğu Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.

L) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon Unvanları için sınavı kazanan adayların atama iş ve işlemleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce, sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise Bakanlığın ilgili birimlerince gerçekleştirilecektir.

Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise, adayların yerleştirildikleri Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçlan kazanılmış hak sayılmayacaktır.

M) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

Sözlü sınav sonucunun e- Devlet üzerinde “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularını” sekmesinden adaylara duyurulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyon Unvanlarına, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

N) DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe ayları beyanda bulunan adaylar ile Sözlü sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; sözlü sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3080/1-1

BAŞVURU LİNKİ:

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-bakanligi

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.