ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KPSS 60 PUANLA PERSONEL ALIMI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KPSS 60 PUANLA PERSONEL ALIMI
11.12.2023
A+
A-

SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle 4 programcı ve 2 çözümleyici alınacaktır. Her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun 5 (beş) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

1) BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

3- 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

4- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler sözlü sınava katılamayacaklardır.

7- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

B- 1. Grup (2 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar

1- Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

C- 2. Grup (2 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar

1- Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelemek veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Programcılığı sertifikasına sahip olmak,

3- En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

Ç- 3. Grup (2 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar

1- Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2- En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

3- Kamu veya özel sektördeki bilgi işlem merkezlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

2) BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

1- Adaylar başvurularını 11/12/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız internet adresinde (www.csgb.gov.tr/pdb/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yer almaktadır.

3- Sözlü sınava, atama yapılacak pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağırılacaktır. Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSSP3 puan türünde en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.

4- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/pdb/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5- Adaylar başvuru sonuçlarının duyurulmasını müteakip 5 (beş) iş günü içinde başvuru sonuçları hakkında komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilir.

3) SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1- Sınav sözlü olarak Bakanlığımız Emek Yerleşkesinde yapılacaktır.

2- Sözlü sınava katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

3- Adaylar sözlü sınavda aşağıdaki konu başlıklarından sorumlu olacaktır.

. Temel bilgisayar ağları,

. Temel algoritma ve veri yapıları,

. Veri tabanı yönetim sistemleri ve SQL,

. Web programlama ve web teknolojileri (Javascript, HTML, CSS vb.),

. Nesne yönelimli programlama (C#, Java),

. Temel bilgi güvenliği kavramları

4) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

1- Sözlü sınav, özel şartlarda belirtilen ve bilgi sahibi olunması istenilen konular ile adayın lisans mezuniyetine ilişkin mesleki bilgi ve deneyimini ölçmeye yönelik konulardaki bilgi düzeyi (60 puan); özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (40 puan) üzerinden değerlendirilecektir.

2- Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

3- Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde ilan edilen pozisyon sayısına kadar yedek aday belirlenebilecektir.

4- Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/pdb/duyurular) ve Kariyer Kapısı platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5) DİĞER HUSUSLAR

1- Bu sınava yönelik, sözlü sınav giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen duyurular Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/pdb/duyurular) yapılacaktır.

2- Bakanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

3- Daha önce kamu veya özel sektörde çalışmış olma şartı aranan gruplar için çalışılan sürenin hesabında 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanun’un 4/B maddesi ve 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

4- Sözlü sınavı kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir.

5- Atanmaya hak kazandığı halde belirlenen süre içinde atamaya esas belgeleri teslim etmeyenler ile atandığı halde süresi içinde göreve başlamayanların yerine nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedek adaylar arasında atama yapılabilir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

7- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/pdb/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılacak duyuru ve bilgilendirmeler tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın hükümleri geçerlidir.

6) ÜCRET

Yabancı Dil Sınavına katılarak (YDS) (A-D) düzeyinde puan aldığını belgeleyenler için ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre aşağıdaki tabloda öngörüldüğü şekilde belirlenir.

İlanda belirtilen ücret tutarı brüt olup, bu ücretlere %25 oranında artış uygulanabilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

7) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Özel şartlar ve ek bilgi talebi için)

Telefon : 0 (312) 296 63 36

Personel Dairesi Başkanlığı

Telefon : 0 (312) 296 61 14 – 76 58

Adres : Emek Mahallesi, Naci AYVALIOĞLU Cad. No:13 06520 Çankaya/ANKARA

12761/1-1

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.