BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KPSS 60-70 PUANLA PERSONEL ALIMI

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KPSS 60-70 PUANLA PERSONEL ALIMI
08.12.2023
A+
A-

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ”Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dahil) görevlendirilmek üzere 2022 K.PSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 24 (yirmi dört) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

1- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK SARI LAR

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1-Türk Vatandaşı olmak.

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4-Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engeli ile akıl hastalığı bulunmamak.

6-Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.

7-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli statüde çalışıyor olmamak.

8-Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlannda istihdam edilenler. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykın hareket etmesi nedeniyle kurulularınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu karan ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

9-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunlan için KPSSP94, Önlisans mezunlan için KPSSP93, Lisans mezunlan için KPSSP3 puanı esas alınmaktadır.)

10-Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak.

11-Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları alınmayacaktır.

12-Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Sonucun olumlu olması durumunda ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

2- BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI

1-Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Adaylann bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

3-Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların başvuru süresi içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

4-Teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.

a) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

b) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Kendilerine bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile tazmin edilecektir .

5-Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nün 657 sayılı Kanunun 4/B pozisyonu için aynı dönemde yayımlanan sözleşmeli personel ilanlarından yalnızca l(bir) kadro için başvuru alınacak, birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adaya ait tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

(a) Programcı Kadrosu Pozisyonuna Yapılacak Başvuruların Değerlendirilmesi

1-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde yer alan Programcı pozisyonu için öncelikle KPSS puan üstünlüğüne göre ilan edilen pozisyon sayısının

10(on) katı kadar aday sözlü sınava katılmak üzere belirlenecektir. Sözlü sınavda adaylara sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir.

Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonun verdiği puan ortalamasının

en az 70 olması gerekmektedir. Nihai değerlendirme yapılırken; sözlü sınav aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan puan ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınacaktır. Aritmetik puanı yüksek olan adaydan başlanarak asıl/yedek aday sıralaması yapılacaktır.

2-Sözlü sınat 09.01.2024 tarihinde yapılacak olup sınava ilişkin duyurular ve sınava katılacak olanların listesi Üniversitemiz web adresinden (www.uludag.edu.tr) ilan edilecektir.

(b) Tüm Başvuruların Değerlendirme Süreci

1-Başvurıı sonunda (Programcı kadrosu hariç) yazılı ve.’veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-Değerlendirme (Büro Personeli – B6 da olmak üzere) KPSS puan sıralamasına göre yapılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak ilan edilen pozisyon sayısının 10(on) katı kadar aday ilan edilecek olup adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir,

NOT: Büro Personeli (B6) için aranan YDS puanı başvuru için bir kriter olup herhangi bir şekilde aritmetik ortalaması alınmayacak, nihai değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacaktır,

3-657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına, nöbet tutmasına/vardıyah çalışmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü kamu hastanesinden alacakları sağlık raporunu ibraz etmeleri istenecek olup sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro Unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.

4-Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartlan taşımadıklarının tespit edilmesi halinde yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan (www.uludag.edu.tr ve http://personel.uludag.edu.tr) takip edilebilir.

5-Atanmaya hak kazanan yedek adayların asıl adayların taşıdıkları şartlan yerine getinneleri gerekmektedir.

6-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

7-Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12674/1-1

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.