KAHRAMANMARAŞ ÜNİVERSİTESİ KPSS BARAJ PUANI OLMADAN 101 PERSONEL ALIMI

KAHRAMANMARAŞ ÜNİVERSİTESİ KPSS BARAJ PUANI OLMADAN 101 PERSONEL ALIMI
04.12.2023
A+
A-

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. Bu durumun, Üniversite Hastanesi veya Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Heyet Raporu ile belgelendirilmesi zorunludur. (Atanmaya hak kazanılması halinde istenecektir.)

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

7- 657/4-B (Ek cümle: 25/6/2009 – 5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Adayların 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türüne sahip olmak.

9- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak.

11- İlanın nitelikler kısmında belirtilen şartları sağlamak.

12- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden çok kadroya başvurduğu tespit edilenlerin tüm başvuruları iptal edilecektir.

13- Sertifikasının ve eğitimin ilan tarihinden önce alınması zorunludur. Başvuru süresi içerisinde alınan sertifikalar ve eğitimin alınmış olması kabul edilmeyecektir.

14- Deneyimin mezuniyet tarihinden sonra olması şarttır. SGK Hizmet Dökümü (Deneyim İstenilen Kadrolar İçin)

AÇIKLAMA: Cumhurbaşkanlığı, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce İhdas Edilen ve Her Bir Kadro İçin Belirtilen Brüt Ücrete; Seyyanen verilen 8.071.00-TL ayrıca eklenecektir. Ayrıca, Ocak 2024 Zammı yansıtılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile ilanın nitelikler kısmında belirtilen şartları sağladığına dair belgelerle birlikte, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular, birden çok kadroya yapılan başvurular veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

3- Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4- 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6- 1 adet vesikalık fotoğraf.

7- Deneyim Belgesi (Deneyim İstenilen Kadrolar İçin – İstenmişse): İstenilen alanda çalıştığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge ile SGK hizmet dökümü

8- Sertifika / Eğitim (İstenmişse): Sertifika ve Eğitimin ilan tarihinden önce alınmış olması zorunlu olup, Başvuru süresi içerisinde alınan sertifika ve eğitimler kabul edilmeyecektir.

9- İlanın nitelikler kısmında belirtilen şartların sağlanmış olması, belgelendirilmesi ve ibraz edilmesi zorunludur.

10- Sabıka kayıt belgesi (e-Devlet çıktısı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

2022 KPSS (B) grubu KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türü sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre atanmaya hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirme işlemi yapılan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup, araştırma sonucu olumlu olan adayların atamaları yapılacaktır.

Atamaları yapılan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve istenilen genel ve özel şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılarak atamaları iptal edilecek olup, sözleşmeleri fesh edilecektir. Bu durum karşısında kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Başvuru Şekli : Şahsen

Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire

Başkanlığı Avşar Kampüsü Batı Çevre Yolu Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ

İLETİŞİM : Mesai Saatleri İçerisinde (0344) 300 1197

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.