JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI EN AZ İLKÖĞRETİM MEZUNU KURAYLA İŞÇİ ALIMI

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI EN AZ İLKÖĞRETİM MEZUNU KURAYLA İŞÇİ ALIMI
04.12.2023
A+
A-

JANDARMA BAKIM KOMUTANLIĞI İŞÇİ ALIM İLANI (04-08 ARALIK 2023)

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı, Jandarma Bakım Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA) işyerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 29 (yirmi dokuz) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR:

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

2. ÖZEL ŞARTLAR:

a. Başvuru yaptığı meslek kolunda görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

b. Başvurusunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 36 yaşını doldurmamış olmak,

c. Ekli listede belirtilen pozisyonların hizasında belirtilen şartlara haiz olmak,

ç. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgesi/mesleki yeterlilik belgesinden en az birine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak,

d. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

e. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,

f. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1’inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir,

g. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet ediyor olmak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

a. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04-08 Aralık 2023 tarihleri arasında sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.

b. Adaylar sürekli işçi alım ilanında yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ İLE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

a. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 13 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’da Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. (Silahçı iş ve meslek kolu için başvuranlar KPSS puanına tabi olduğundan noter kurasından muaftır.) Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması halinde Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden(www.jandarma.gov.tr)ayrıca duyurulacaktır.

b. 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

c. Noter kurasına ilişkin sonuç Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden (www.jandarma.gov.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ç. İstekli adaylar noter kurasını izleyebilecek olup, Türkiye İş Kurumunun gönderdiği listelerde ismi bulunmayan kişiler kura çekim alanına alınmayacaktır.

5. MESLEKİ SÖZLÜ (UYGULAMALI) SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ:

a. Noter kurası sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki yetkinliğine dair belgeleri 14-16 Aralık 2023 tarihlerinde (08-30-17.00 saatleri arasında) Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası 2 No.lu Nizam Karakolu Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA adresinde kontrol edilecektir.

b. Adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden(www.jandarma.gov.tr)detaylı bir şekilde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

c.

Belge kontrolüne asıl ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

ç. Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asıl olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak yazılı ve sözlü (uygulamalı) sınava kabul edilecektir.

d. Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre dahil edilecektir.

e. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

f. Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6. MESLEKİ SÖZLÜ (UYGULAMALI) SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ VE ATAMA İŞLEMLERİ:

a. Noter kurası sonucu belirlenen adaylardan, belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, Jandarma Bakım Komutanlığı tarafından mesleki sözlü (uygulamalı) sınava alınacaktır.

b. Mesleki sözlü sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

c. Mesleki sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (Atmış) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

ç. Mesleki sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde söz konusu sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

d. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 7 (Yedi) gün içinde adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Jandarma Bakım Komutanlığına yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde sonuçlandırılarak nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir.

e. Atanmaya hak kazananlardan yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya belgeleri teslim ettiği halde göreve başlamayanların veya atama şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanların yahut deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

f. Atama için niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

g. Ataması yapılan işçiler için üç aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş Sözleşmesi Jandarma Bakım Komutanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.

ğ. Mesleki sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden(www.jandarma.gov.tr)ilan edilerek ilgililere duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

JANDARMA BAKIM KOMUTANLIĞI

Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası

Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA 0 (312) 510 6010-6020 – 0 (312) 510 6023-6024

RESMİ İNTERNET ADRESİ:

Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

JANDARMA BAKIM KOMUTANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI (04-08 ARALIK 2023)

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.