AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KPSS 50 PUANLA PERSONEL ALIMI

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KPSS 50 PUANLA PERSONEL ALIMI
04.12.2023
A+
A-

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,

4. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani olmamak,

5. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

6. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

7. Başvuru yapabilmek için 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacak olup, EN AZ “50” (ELLİ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR.

A. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI:

1. Başvuru yapacak adayların, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte başvuru tarihi içinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Başvuru Ofisine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

2. Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek adaylar adına, noterden başvuruya esas vekalet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.

3. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

B. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. 2022 KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,

5. Başvuru yapılacak pozisyon koduna ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sigorta hizmet dökümü, (e-Devletten hizmet döküm türü olarak tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü seçilerek alınacak barkodlu hizmet döküm belgesi),

6. 1 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmekte olup, başvuru formuna yapıştırılmak suretiyle teslim edilecektir).

C. ÖNEMLİ NOT:

1. Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Doldurulması gereken alanlarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

2. Başvuru esnasında görevli personelin, başvuruda bulunan adayın başvuru formu ve evraklarını kontrol etme yetkisi bulunmamakta olup, teslim edilen başvuru formu ve evrakların eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır.

3. İlgili pozisyonun aranılan nitelikler kısmında belirtilen deneyim şartının ilan tarihinden sonra sağlanmış olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

4. Adaylar birden fazla pozisyona başvuruda bulunamazlar. Birden fazla pozisyona başvuruda bulunduğu tespit edilen adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, ilgili alanlarda 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)

2. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

3. Adaylar sonuçlarını; başvuru takviminde belirtilen tarihler içinde Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web sayfasında ilan edilecek “Sonuç Açıklama Ekranı” linkinden sorgulama yaparak öğrenebilecek ve sonuç açıklama belgesinin çıktısını alabileceklerdir. Bu belge tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır.

4. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaya; işe başlaması için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman duyurusu, “Sonuç Açıklama Belgesi” ile bildirilecektir.

5. Başvurulan pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

6. İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

7. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme imzalanacaktır.

8. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

E. ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

1. İlana ilişkin sonradan alınan kararlara ve yapılan değişikliklere ait tüm duyurular, Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web adresinden yapılacak olup, başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.

2. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

3. İdare; gerekli duyduğu hallerde ilanda değişiklik yapma veya ilanı iptal etme yetkisine sahiptir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.