SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI (MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI (MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI)
29.11.2023
A+
A-

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 28 Ocak-09 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak yarışma (sözlü) sınavı ile 17 (On yedi) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1- YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Yarışma sınavına katılabilmek için aşağıda gösterilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki en az lisans düzeyindeki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak kaydıyla; KPSSP48 puan türünden en az 80 puan almış olmak.

d) Adli sicili yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak.

e) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

2- YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER

Adaylar, sınav başvurularını elektronik ortamda e-Devlet – Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapacaklardır.

Başvurular 18 Aralık 2023 tarihinde saat 00.01’de başlayıp, 28 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yoluyla yapılan, başvuru şartlarını taşımayan, eksik ve yanlış evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışma sınavına, alınacak müfettiş yardımcısı kadrosunun dört katı aday çağrılacaktır. Sıralama KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak, son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaklardır. Sınava katılma hakkını elde eden adayların listesi https://teftis.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma sınavı aday listesine itiraz, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. Yapılan itirazlar, itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

4- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Yarışma sınavı, 28 Ocak-09 Şubat 2024 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No: 9 Çankaya/ANKARA adresinde ve iki aşamalı SÖZLÜ sınav şeklinde yapılacaktır.

Sözlü sınavın ilk aşaması, tüm adayların katılımıyla 28 Ocak 2024 tarihinde, 10.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu aşamada, ilanın 7/a maddesinde yer alan değerlendirmeye esas olmak üzere adaylardan, sorulan sorulara yazıyla cevap vermeleri istenecektir. İkinci aşama ise 29 Ocak-09 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, adaylar ilanın 7/b-e maddesinde belirtilen diğer yönlerden değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Teftiş Kurulu Başkanlığının internet adresinde, adaylarla hangi günlerde görüşüleceğine dair gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

5- SINAVA GİRİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfasının çıktısını alacaklar ve sınav günü yanlarında getireceklerdir. (Sırasıyla, “Başvurularım”, “Bilgiler”, “Aday Başvuru Bilgileri”, “Yazdır”)

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı, T.C. kimlik numaralı ve onaylı kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

6- YARIŞMA SINAVI KONULARI

a) Hukuk;

1. Anayasa hukuku (genel esaslar),

2. İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,

3. Ceza hukuku (genel esaslar ve memur suçları),

4. Medeni hukuk (genel esaslar ve ayni haklar),

5. Borçlar hukuku (genel esaslar),

6. Ticaret hukuku (genel esaslar),

7. Ceza muhakemesi hukuku (genel esaslar).

b) İktisat;

1. İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat),

2. İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi,

3. Para, banka, kredi ve konjonktür,

4. Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller,

5. İşletme iktisadı,

6. Güncel ekonomik sorunlar.

c) Maliye;

1. Genel maliye teorisi ve maliye politikaları,

2. Kamu giderleri,

3. Bütçe.

ç) Muhasebe;

1. Genel muhasebe,

2. Bilanço analizi ve teknikleri,

3. Ticari hesap.

d) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik ve Bakanlığın sağlık politikaları ile alakalı konular).

7- ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. Yarışma sınav notunun eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. Yarışma sınavı notu en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl, ilanda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla da yedek liste belirlenir.

8- YARIŞMA SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Sınav sonuçları Bakanlığın ve Başkanlığın internet sitelerinde ilan edilir. Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntülenebilir. Ayrıca asıl ve yedek listede yer alan adaylara tebligat yapılır. Asıl adaylardan atama için 15 gün içinde müracaat etmeyen veya ataması yapılıp da kanuni süresi içerisinde göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır. Atama için müracaat etmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan edildiği günden başlamak üzere 5 iş günü içinde Başkanlığa yapılır. Başkanlık 10 iş günü içerisinde itiraza cevap verir.

9- DİĞER HUSUSLAR

Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşımadıkları daha sonradan anlaşılan adayların yarışma sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

12271/1-1

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.