SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONEL ALIM DUYURUSU

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONEL ALIM DUYURUSU
27.11.2023
A+
A-

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

ÜRÜN DENETMEN YARDIMCISI YARIŞMA SINAVI İLANI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı hizmet birimlerinde (Merkez Teşkilat, İstanbul Denetim Grubu) çalıştırılmak üzere 40 Ürün Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

1.GENEL BİLGİLER

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı birimlerinde (Merkez Teşkilat, İstanbul Denetim Grubu) çalıştırılmak üzere 30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği Yönetmeliği’ uyarınca 40 Ürün Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Ürün Denetmenleri Kurumun görev alanına giren ürünlerle ilgili denetimleri mevzuata uygun olarak yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrolu olarak çalışan denetim elemanlarıdır.

Atama yapılacak toplam 40 kadro için, alınacak Ürün Denetmen Yardımcılarının hizmet sınıfı, kadro derecesi ve kontenjanları aşağıdaki şekildedir:

2.SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. Başvuru Şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıda yer alan tabloda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

3) Yarışma sınavının yapıldığı ilk gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak,

5) Türkiye’nin tüm bölge, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,

6) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 31 Temmuz 2022 veya 23 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak gerekmektedir.

B. Başvuru Değerlendirme

Sınava başvuran adaylardan 31 Temmuz 2022 veya 23 Temmuz 2023 KPSS sonuçlarına göre yukarıdaki tabloda belirtilen sayı kadar kişi sözlü sınava çağrılacaktır.

Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 15 Aralık 2023 tarihine kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinde (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru/tebligat yapılmayacaktır. Adaylar ayrıca sınav bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

C. Sınav Konuları, Sınav Yeri ve Tarihi

Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Hizmet binası Söğütözü/ANKARA adresinde 02-12 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların kendileri için tanımlanmış gün ve saatte sınav yerinde olmaları gerekmektedir. Adaylar ilan edilen listedeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Aynı gün içerisinde sırasını kaçıran adaylar o günkü sınav listesinde tanımlanan adayların sınavlarının sona ermesine müteakip sınava alınabileceklerdir.

Adayların;

a) Mezun olduğu alan ile ilgili sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

konularında mesleğe uygunlukları değerlendirilecektir.

D. Sözlü Sınav Değerlendirme

Adaylar, sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, yukarıda bahsedilen (C. Bölümündeki) sınav konularının (a) maddesi için 50 (elli), (b) ile (e) maddelerinin her biri için 10’ar (on) puan üzerinden değerlendirilir, verilen puanlar sınav tutanağına geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sınav sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan; en yüksek puandan başlanarak atanacak kadro sayısı kadar asil aday sınavı kazanmış sayılır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Asil aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi www.titck.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar ayrıca sınav bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

.Adayların e-Devlet Kapısı üzerinden Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

.Başvuru işlemleri 27/11/2023 – 11/12/2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

.Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

.Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, adli sicil bilgileri e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

.Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

.Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

.Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

4. DİĞER HUSUSLAR

.Atamaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip Kurumumuz resmi web sayfasında ilan edilecek olup, atamaya hak kazanan adaylar en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde istenilen evraklar ile Kuruma başvurmak zorundadır.

.İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

.Atamaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde göreve başlayışları yapılacaktır.

.Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

.İlana ilişkin bütün duyurular Kurumumuz resmi web sayfasından yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

.İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:

(0312) 218 35 01 – (0312) 218 38 67

12188/1-1

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.