KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ KPSS 50 PUANLA PERSONEL ALIMI

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ KPSS 50 PUANLA PERSONEL ALIMI
27.11.2023
A+
A-

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 48 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Muaf, Tecilli veya Askerliğini yapmış olmak)

4) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az elli (50) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun puan türüne uygun olması gerekmektedir.

5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler sözleşme imzalamaya hak kazansalar dahi sözleşme imzalanmayacaktır.

7) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

8) KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

9) Tercih edecekleri kadro ve pozisyon karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sertifika vb. diğer belgelere ise başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.

10) Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya Yükseköğrenim Kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.

11) Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

12) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla sözleşme yapılacaktır.

13) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan sağlık kurulu (Heyet) raporu istenecektir.

14) Sadece bir kadroya başvurulacaktır. Birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

15) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular; ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1) Başvuru Formu (https://www.istiklal.edu.tr/pdb/belgeler-ve-formlar) adresinden temin edilecektir. Bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imzalı olarak pdf formatında taratılıp tekrar sisteme yüklenecektir.)

2) Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (önlü-arkalı net ve okunur olmalıdır.)

3) Diploma (önlü-arkalı fotokopisi) veya Barkodlu Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

4) 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

5) Erkek adaylar için Terhis Belgesi veya başvuru tarihleri içerisinde e-Devlet sisteminden alınmış Barkodlu Askerlik Durum Belgesi

6) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)

7) Koruma ve Güvenlik Personeli kadrosuna başvuran adayların Özel Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi ve herhangi bir sağlık kuruluşundan ilan tarihinden sonra almış oldukları boy/kilo gösterir resmi belge niteliği taşıyan belge alınacaktır.

8) Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/sertifika.

9) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü. (SGK Hizmet dökümünde sadece e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)

10) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

Not:

– Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme PDF formatında yüklenmesinden ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

– e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınacak belgelerin başvuru tarihleri içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Diğer türlü ibraz edilecek belgelerin asıllarının idarece görülmesi esastır. Belgelerin noter ya da resmi kurumlarca onaylanmış suretleri de kabul edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1) Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

3) İlan edilen pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4) Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi resmi internet sayfasında www.istiklal.edu.tr son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5) Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

6) Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.

7) Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm dokümanların asıl veya yetkili kurumca yapılmış tasdikli suretleri adayların yerleştirilmesine müteakip istenilecektir.

– Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

– Üniversitemiz ihtiyaca bağlı olarak tüm yerleşke ve hizmet binalarında kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

– Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

12265/1-1

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://personelilan.istiklal.edu.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.