DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KPSS 55-70 PUANLA PERSONEL ALIMI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KPSS 55-70 PUANLA PERSONEL ALIMI
13.11.2023
A+
A-

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 56 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

4- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

5- 2022 KPSS (B) Sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

6- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

7- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

8- 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm ünvanlar için geçerli)

10- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

11- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacak; Araştırma sonucunun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

12- KPSS’ de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

14- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.

15- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 6 gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

17- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

18- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe) çalışmayı kabul etmek. (Tüm ünvanlar için geçerli)

19- Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

20- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

B) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: Başvuru Yeri / Adresi :

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi / Kütahya

Başvuru Tarihleri: Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ŞAHSEN yapmaları gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi herhangi bir hak iddia edemez.

Olumsuz Durumlar;

1- Süresi içinde yapılmayan başvurular,

2- Eksik belge ile yapılan başvurular,

3- Talep edilen nitelikleri taşımayan aday başvuruları,

4- Posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:

1- 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

2- Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.) (fotoğraflı ve imzalı), (Nitelik kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır.)

3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

4- Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)

5- Fotoğraf (1 Adet)

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalıdır.)

8- Ehliyet istenilen pozisyon için Sürücü Belgesi

9- Destek Personeli (Şoför) ilanı için SRC-2 Belgesi

10- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sertifika/Belge/Sağlık Kurulu Raporu vb.)(Başvuru tarihinin son günü itibarıyla teslim edilmek zorundadır.)

11- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla adayın beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınacak belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve 2 katı kadar yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://www.dpu.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

ç) Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

11787/1-1

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.