MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ FARKLI BRANŞLARDA PERSONEL ALIMI

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ FARKLI BRANŞLARDA PERSONEL ALIMI
08.11.2023
A+
A-

Mersin İli Yenişehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş pozisyonlar için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, f) İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun

nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, www.yenisehir.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda indirilip, imzalanarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak.)

. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

. Hangi pozisyona başvuracağına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir pozisyona başvuru yapacaktır.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için:

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 25/12/2023-29/12/2023 tarihleri arasında (mesai saatleri içinde) Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Cd.

Yenişehir Belediye Başkanlığı Yenişehir/MERSİN adresine evrak kayıt aracılığıyla şahsen veya iadeli posta yolu ile müracaatlarını mesai bitimine kadar (17:00) yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

b) Elektronik ortamda yapılan başvurularda ise istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizpersonel@yenisehir.bel.tradresine mesai bitimine kadar (17:00) başvuru yapabileceklerdir.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1) Belediyemiz tarafından adayların T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş pozisyon sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

3) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 05/01/2024 günü Belediyemiz www.yenisehir.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

4) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” www.yenisehir.bel.tr adres üzerinden erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

5) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) Sınav giriş belgeleri ayrıca sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözleşmeli personel pozisyonu için yapılacak sözlü sınav 10/01/2024 tarihinde Limonluk Mah.

Vali Hüseyin Aksoy Cd. No:3 33120 Yenişehir/MERSİN adresinde bulunan Yenişehir Belediyesi ana hizmet binasında yapılacaktır.

Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü Sınav Konuları:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat, Konuları ile pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er puan, pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgisinin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz www.yenisehir.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.yenisehir.bel.tr)ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.