Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım Duyurusu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım Duyurusu
24.10.2023
A+
A-

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen zabıta memuru kadro unvanı için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısında belirtilen (önlisans 2022-KPSS P93, lisans 2022- KPSS P3) puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta

Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için;tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)

3. Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

4. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik

kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

5. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak.

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, “Başvuru Formunu” Belediyemizinwww.kahramanmaras.bel.trinternet sayfasından temin edeceklerdir. Başvuru formunu doldurarak imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)

3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)

4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

5. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

6. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.

8. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

9. Tablonun nitelik kısmında belirtilen, İngilizce veya Arapça YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

10. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe. (Her aday şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

04/12/2023 – 08/12/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, başvuru formu ve başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte mesai saatleri içerisinde, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Kat:4 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip 26/12/2023 tarihinde Belediyemizinwww.kahramanmaras.bel.trinternet sayfasında ilan edilecektir.

4. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

5. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

6. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

7. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmelerden veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve Uygulamalı Sınav

Zabıta memuru kadroları için 08/01/2024 – 12/01/2024 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü ve uygulamalı sınav, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır.

Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü sınav:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.

Uygulamalı sınav: Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7-SINAV DEĞERLENDİRME- SONUÇLARA İTİRAZ:

a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından (www.kahramanmaras.bel.tr) ilan edilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.kahramanmaras.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.