Yüksek Seçim Kurulu Zabıt Katibi-VHKİ-Hizmetli-Şoför-Sekreter ve Teknisyen Alımı Yapıyor!

Yüksek Seçim Kurulu Zabıt Katibi-VHKİ-Hizmetli-Şoför-Sekreter ve Teknisyen Alımı Yapıyor!
17.10.2023
A+
A-

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazctc’dc yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

I. BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular 23.10.2023 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 31.10.2023 tarihinde saat 23:59:59’113 sona erecektir.

2. Başvurular c-Dcvlct üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariycr Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealinikariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır.

3. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir.

Taşra teşkilatına ; Zabıt Katibi ve Teknisyen unvanı için başvuracak adaylar; ekli listede belirtilen sadece bir yer için başvuruda bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup, birden fazla yer için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Merkez teşkilatına; Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Hizmetli, Şoför, Bekçi, Sekreter ve Teknisyen Unvanları için başvuru yapacaklardır. Belirtilen Unvanlar için tek başvuru yapılabilecek olup, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

(Kurumlumuzun merkez teşkilatı Ankara ilinde bulunmakta olup, Kızılay Mahallesi, İhlamur Sokak, No:4 Sıhhiye – Çankaya/ANKARA adresinde hizmet vermektedir.)

5. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeİtmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.

6. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

7. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

8. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görünmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

II- BAŞVURU ŞARTLAR

Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

– Türk vatandaşı olmak,

– ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun’un 40 inci maddesindeki yaş şartını taşımak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

– Görevim devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

3. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.

4 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında:

Lisans mezunları için KPSSP3,

Ön Lisans mezunları için KPSSP93,

Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

Özel Şartlar

– Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Zabıt Katibi, Hizmetli, Şoför ve Bekçi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

– Sekreter kadrosuna atanabilmek için en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm ya da programlarından mezun olmak.

– Teknisyen kadrolarına atanabilmek için orta öğretim kuramlarının, bilişim teknolojileri alanı vc dallarından veya elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dalları mezunu olmak.

– Şoför kadrolarına atanabilmek için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ

1. Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylardan, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş (5) katı aday sözlü sınava çağrılacak olup, bu sayı taşra teşkilatı Zabıt Katibi vc Teknisyen unvanı yönünden ekli listede belirtilen her yer için ayrı ayrı oluşturulacaktır.

2. Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olup, sözlü sınava hak kazanan son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.

3. Adaylar süreci Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Başkanlığımız resmi internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

4. Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sınava “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport’tan bir tanesi) ile girebileceklerdir.

5. Sözlü sınavda; atanılacak kadronun gerektirdiği,

– Mesleki bilgi düzeyi (50 puan),

– Atatürk İlkeleri vc İnkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan),

– Genel Kültür bilgi düzeyi (15 puan)

– Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere,

toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

6. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmck için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

7. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak olup bu durumdaki adaylara ikinci sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sınava katılamayacak olanlar bu durumu delillendirerek Başkanlığımıza dilekçe göndermeleri halinde durum değerlendirmeye alınarak sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla sınav tarihi değişikliğine Sınav Kurulu karar verecektir.

8. Sözlü sınav esnasında Sınav Kurulunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

IV. SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

1. Sözlü sınav sonucu ile ilgili duyurular Başkanlığımız resmi internet sitesinde daha sonra duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sözlü sınav sonucu ile ilgili bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleycccktir.

2. Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine göre yapılacaktır. Başarılı aday bulunması halinde en fazla kadro sayısı kadar aday yedek olarak ilan edilecektir. Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

3. Nihai başarı listesinde adayların puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

4. Atanmaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin Başkanlığımıza teslim usulü vc süresi Başkanlığımız resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Kurumumuz internet adresinde yayınlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

5. Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere varsa yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

6. Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılmayacaktır.

7. Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

8. Sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 (on) gün içinde yazılı olarak bizzat veya cn yakm İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu İnsan Kaynaklan Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Süresi içerisinde yazılı ve ıslak imzalı olarak Kurumumuza ulaştırılmayan itiraz dilekçesi ile T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adres ve iletişim bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

V.DİĞER HUSUSLAR

1. Adayların her aşamada verdikleri beyanlar ile sundukları belgelerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, bu kişiler bundan sonra açılacak alım ilanlarına başvuru yapamayacaktır. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlemler başlatılacak olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kuramlara da bildirilecektir. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve tdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

2. Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerledir.

VI. İLETİŞİM

Yüksek Seçim Kurulu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Telefon: 0(312) 419 10 39 – Dahili: 1919 – 1916 -1907 – 1911

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.