NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KPSS 55 PUANLA PERSONEL ALIMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KPSS 55 PUANLA PERSONEL ALIMI
03.10.2023
A+
A-

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,

6) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

7) Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II. ÖZEL ŞARTLAR:

1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4) Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak.

III. BAŞVURUDA İSTENİLER BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Başvuruda bulunacaklar adaylar bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı (Önlü Arkalı)

2) Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik)

3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Önlü Arkalı veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.)

4) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sertifika/Belge/Diploma/Sağlık Kurulu Raporu vd.)

5) 2022 yılı KPSS sonuç belgesi (Atama evraklarını teslim ederken verilecektir.)

6) Askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belge) / Terhis belgesi

7) Adli sicil kaydı (e-Devletten alınan karekodlu belge)

8) En az 3 (üç) hekim onaylı Sağlık Kurulu Raporu (İstenilen ilan kodu (R-201, R-202) için atanmaya hak kazanması halinde evraklarını teslim ederken talep edilecektir)

Adayların, https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden online olarak eksiksiz yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaktır. Birden fazla başvuru durumunda tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm kampüslere (Ereğli ve Seydişehir dahil) kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

R-201 Destek Personeli (Erkek) pozisyonuna başvuran meslek liselerinin Servis (Garson) alanı mezunlarından kamu kurumlarından onaylı servis elemanı veya garsonluk vb. sertifikası, R-202 Destek Personeli (Erkek) pozisyonuna başvuran yükseköğretim kurumlarının İkram Hizmetleri ön lisans programı mezunlarından kamu kurumlarından onaylı servis elemanı veya garsonluk vb. sertifikası istenilmeyecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecek olup 3 (üç) gün içerisinde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacaktır. Pozisyonların üç katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. Başvurusu kabul edilenler arşiv araştırması sonucunda göreve başlayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

KPSS sonucu yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların başvuru yaparken aranan nitelikleri taşıyor olmalarına dikkat etmeleri önemlidir. Adayların aranan nitelikleri taşıdığından emin olarak başvuru yapması gereklidir.

Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru aşamasında teknik sorunlar için talep.erbakan.edu.tr adresinden iletişime geçilecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her aşamasında iptal, değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10002/1-1

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://basvuru.erbakan.edu.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.