İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIM DUYURUSU

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIM DUYURUSU
03.10.2023
A+
A-

İzmir ili Karabağlar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:Karabağlar Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesi ile 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için;tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Sırasında;

Sınava başvurmak isteyenler, başvuru formunu Belediyemizin internet sayfası www.karabaglar.bel.tr adresi üzerinden temin edeceklerdir. Adaylar elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,

. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin resmi internet sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,

. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

. Sürücü belgesinin aslı ve Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,

. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf. (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak.)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmesi için;

. 13.11.2023 tarihinden 17.11.2023 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda sayılan

başvuru belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yaptırmak üzere Cennetoğlu Mahallesi Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresindeki Karabağlar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlamaları gerekmektedir.

. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uymadığı halde yapılan başvurular Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

. Belediyemizce T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.

. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip diğer adaylar da sınava çağırılacaktır.

. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, başvuruların değerlendirilmesinin ardından, 27.11.2023 tarihinde Belediyemizin www.karabaglar.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

. Sınav giriş belgeleri, sınava girmeye hak kazanan adayların başvuru formunda iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres, tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmelerden veya postanın ulaşmamasından Karabağlar Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.

6. SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 18- 22 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar saat 09.30’da başlayacaktır. Sözlü sınav 18-19-20 Aralık 2023 tarihlerinde Cennetoğlu Mahallesi Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresindeki Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası 3. katındaki Toplantı Salonunda, uygulama sınavı ise 21-22 Aralık 2023 tarihlerinde Vatan Mahallesi 9151 Sokak Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan İhsan Alyanak Spor Salonunda yapılacaktır.

Sözlü ve uygulama sınavı belirtilen gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

a) Sözlü Sınav;

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsayacaktır.

b) Uygulamalı Sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasındanwww.karabaglar.bel.tr ilan edilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde www.karabaglar.bel.tr ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.