BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU
17.07.2023
A+
A-

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak.

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

1- Bilgi Teknolojileri Uzmanı

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. Minimum 8 yıl deneyim sahibi olmak,

. Kamu veya özel sektör kurumlarının şef, müdür, şube müdürü vb. yönetici pozisyonlarda çalışmış olmak,

. Active Directory ve LDAP hakkında bilgi sahibi olmak,

. DNS, DHCP konularında bilgi sahibi olmak,

. Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve yönetiminde bilgi sahibi olmak,

. Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi ve deneyim sahibi,

. İşletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Sanallaştırma teknolojilerinin (Wmware, Hyper-V vb.) güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi sahibi olmak,

. Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

. Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller), Güvenlik Duvarı (Firewall) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. IP telefonlar ve VOIP teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,

. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

. Son kullanıcı ve son kullanıcı cihazları (Antivirüs vb.) güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

. Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Bilgi Güvenliği konusunda çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları konusunda bilgi sahibi olmak,

. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

. Sistem Yöneticiliği ile ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak,

. Güvenlik Duvarı (Firewall) ile ilgili eğitim sertifika sahibi olmak,

. Windows Server İşletim Sistemleri ile ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak,

2- Sistem Uzmanı

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. Minimum 3 yıl deneyim sahibi olmak,

. Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,

. Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

. Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve yönetiminde bilgi sahibi olmak,

. Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Windows Server, VMWare, Cluster yapılandırma, Active Directory, IIS, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, Failover Cluster mimarisi vb. konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,

. System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Powershell scripting konusunda konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

. Veri depolama ve SAN cihazlarının yönetimi konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak.

3- Yazılım Uzmanı

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. Minimum 3 yıl deneyim sahibi olmak,

. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında tecrübeye sahibi olmak,

. Angular, React, VueJs ön yüz teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

. CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTM gibi Web Teknolojilerine hakim olmak,

. RESTful, SOAP, WCF servisler hakkında bilgi sahibi olmak,

. TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış, CI-CD ve DevOps süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Web uygulamaları, Responsive Design, Javascript, Typescript konularında bilgi sahibi olmak,

. Yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

Tercihen;

. Mikroservis mimarisi ve DevOps konularında bilgi sahibi olmak.

. PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak.

. UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,

. Tercihen React konusunda tecrübe sahibi olmak ve en az bir projede görev almış olmak,

. ASP.NET MVC ile çok kullanıcılı bir projede uygulama geliştirmiş olmak,

. .NET, .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework veya Web API teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Başvuru Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34342 Bebek/Beşiktaş/İSTANBUL

III. İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,

b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

d) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır.)

e) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-Devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP veya çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)

f) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)

g) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),

h) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)

i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

j) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır ve atamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri zorunludur.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.

b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

c) Sınava (yazılı/sözlü) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 07/08/2023 tarihinde saat 10:00’da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılacaktır. Sözlü sınav 07/08/2023 tarihinde saat 14:00’da Üniversitesi Kandilli Kampüsü Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULAR

SINAVIN ŞEKLİ;

a) Sınav yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

SINAV KONULARI; yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

IX. DİĞER HUSUSLAR

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylar ile sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

%d blogcu bunu beğendi: