KAMU İHALE KURUMU PERSONEL ALIM DUYURUSU (KPSS’Lİ-KPSS’SİZ)

KAMU İHALE KURUMU PERSONEL ALIM DUYURUSU (KPSS’Lİ-KPSS’SİZ)
07.04.2023
A+
A-

Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, Kurumumuz tarafından yapılacak sınav sonuçlarına göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere; aşağıda I/B bölümünde özel şartlar tablosunda gösterilen 13 (on üç) pozisyon unvanı için toplam 18 (on sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) (2) nci maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.),

4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, her bir pozisyon için aşağıda yer alan özel şartlar tablosundaki mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

6) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup, yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak.

7) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

B-ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

Başvuru yapılacak her bir pozisyon için aşağıda özel şartlar tablosunda belirtilen nitelikleri taşımak.

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) E-Devlet uygulaması (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan ve üstündeki barkod numarası ile doğruluğu teyit edilebilen “Yükseköğretim Mezun Belgesi” (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.), veya diploma ya da geçici mezuniyet belgesi veyahut yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların diploma denklik belgesi (Başvuru sırasında adaylarca Kariyer Kapısı Platformu başvuru ekranındaki “Ek Dosya” alanına PDF ya da JPEG formatında yüklenmesi gerekmektedir.),

2) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi (2021 veya 2022 yılı KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir.) (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),

3) Son beş yıl içinde yapılmış bulunan İngilizce dilinde yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı ya da bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge – Yabancı dil puanı olmayan ve/veya üstündeki barkod numarası veya onay kodu ile doğruluğu teyit edilebilen belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir.) (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) belgesi, başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),

4) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.),

5) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),

6) Çalışma sürelerini gösteren belgeler (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınacak olup, söz konusu sürelerin belirlenmesinde; aday tarafından ibraz edilen SGK barkodlu hizmet dökümü ve/veya ilgili kuruma ait çalışma belgesinde, adayın bilişim alanında çalıştığını gösteren unvan, unvan kodları ve süreler esas alınacaktır.),

7) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),

8) Adli Sicil Kaydı Belgesi (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),

9) Fotoğraf (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, aday dilerse standartlara uygun farklı bir fotoğrafını da sisteme yükleyebilecektir.).

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular 13 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 28 Nisan 2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Tüm başvurular elektronik olarak alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar sınava katılabilmek için; e-Devlet (Kamu İhale Kurumu – Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısıhttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trüzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

Belirtilen gün ve saate kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı yüklenmiş başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır. (Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.)

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (2021 veya 2022 yılı KPSSP3 puanı olmayan ve/veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile İngilizce dilinde yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanı olmayan ve/veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak dikkate alınır – Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) toplamı esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ilanda istihdam edileceği belirtilen her bir pozisyon için 10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir.)

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Sınav; sözlü sınav usulünde ve 29.05.2023 ile 09.06.2023 tarihleri arasında olmak üzere, sınava girmeye hak kazanan aday sayısına göre belirlenecek tarihlerde, Kurumumuzun Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 Balgat/Ankara adresindeki hizmet binasında gerçekleştirilecektir. Adayların sınava gireceği tarih ve saate ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgesi olarak; Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra “Başvurularım” ekranında yer alan “Bilgiler” bölümündeki “Aday Başvuru Bilgileri” formunun çıktısını alarak imzalamak suretiyle, bilahare duyurulacak olan sınav programı kapsamında sınav günü görevli personele ibraz etmek zorundadır.

Adayların ayrıca sınava gelirken kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

VII. SINAV KONULARI:

Sözlü sınavda adaylara, genel şartlar ile başvurulan pozisyon için özel şartlar tablosunda yer alan özel nitelikler bölümündeki konulara ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir.

VIII. SINAV SONUCU:

Sınav sonuçlarını adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir. Ayrıca Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde asil aday sayısı kadar aday, yedek olarak belirlenecektir.

Yedek aday belirlenmiş olması halinde, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları için sınavın geçersiz sayılması veya bu sebeple sözleşmenin iptal edilmesi, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde göreve başlanılmaması ya da bu hakkından vazgeçilmesi sebeplerinden biriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, yedek adaylar arasından başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılabilecektir.

IX. ÜCRET:

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sözleşme ücret tavanının, pozisyonlar itibariyle özel şartlar tablosunda belirtilen katlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon : (312) 218 48 43

Faks : (312) 218 48 83

NOT : Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Sınava ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.