ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU (İKAMET ŞARTI YOK)

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU (İKAMET ŞARTI YOK)
29.09.2022
A+
A-

1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlân edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir;

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlân edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak, 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve alım yapılacak unvanların karşısında
belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu
okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.,


3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru Sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, kurumumuzdan veya Belediyemizin
www.zeytinburnu.istanbul resmi internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna
aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği yada e-Devlet üzerinden
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir)

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı,

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda
bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir)

Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
yapılan başvurularda, fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar
Belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilecektir.)


4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, Sözlü Sınava Katılabilmek için;

Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte
03/10/2022 gününden 07/10/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-
16:30 arasında) Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul adresindeki
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta
yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu
olmayacaktır.)

Elektronik ortamda yapılan başvurular, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin
yaziisleri@zeytinburnu.bel.tr mail adresine yapılacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.


5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle
adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava
çağrılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, başvuruların
değerlendirilmesine müteakip, 14/10/2022 tarihinde Belediyemizin www.zeytinburnu.istanbul
resmi internet sayfasından ilân edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Zeytinburnu
Belediyesi resmi internet sayfasından www.zeytinburnu.istanbul temin edeceklerdir. Bu belge
sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Memur alımı için 25/10/2022 tarihinde saat 09.30’da başlamak üzere Beştelsiz
Mahallesi Belediye Caddesi No: 5 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde bulunan Belediyemiz ana
hizmet binasında Sözlü Sınav yapılacaktır.
Sözlü sınav belirtilen gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava
girmeye hak kazandığı halde, ilân edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü Sınav Konuları:

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  • Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı
    bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

BAŞVURU TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN:

https://zeytinburnu.istanbul/

BAŞVURU FORMLARI İÇİN TIKLAYIN:

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.