İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPASA PERSONEL ALIM DUYURUSU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPASA PERSONEL ALIM DUYURUSU
29.09.2022
A+
A-

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097
sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi
İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” uyarınca 4 (dört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.


Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi
puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10)
katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın
KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarark
hesaplanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI;
A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri
fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile
istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2
Kat için başvuru yapabilir.)
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda
veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375
sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl) mesleki tecrübeye
sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B)
bendi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal
Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini
bildiğini belgelemeleri.
f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR;
a) Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katına Kadar)
i. .NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip
olmak,
ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede)
çalışmış olmak,
iii. Web teknolojilerinde deneyimli olmak,
iv. .NET ve .NET Core Framework’leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli
olmak,
v. Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi
olmak,
vi. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
vii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe
sahibi olmak,
viii. PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
ix. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,
x. Yazılım dokümantasyon süreçleri konusunda deneyimli olmak,
xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren
bir tutumda olmak
Tercihen;
i. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli
olmak,
ii. Unity’de C# ile en az 1 yıl oyun geliştirme deneyimine sahip olmak,
iii. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak,
b) Veri Tabanı Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının
2 Katına Kadar)
i. Microsoft SQL veri tabanı yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi
olmak,
ii. SQL Server ürün ailesi (SQL 2008 R2,SQL 2012, SQL 2014, SQL 2016)
konusunda deneyimli olmak,
iii. SQL veri tabanı performans izleme ve iyileştirme konularında deneyimli, ileri
düzey Query Performance Tuning / Best Practice bilgilerine sahip olmak,
iv. Oracle veri tabanı yönetimin konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

v. Oracle 11g ve 12c (RAC) veritabanı tasarım, kurulum, optimizasyon,
normalizasyon, izleme ve yönetiminde bilgili ve deneyimli olmak,
vi. Veri tabanı Audit/Monitoring araçlarını kullanmış olmak,
vii. İş sürekliliği, yedekleme, geri kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak, Disaster Recovery, Differential Backup, High Availability (DR, HA)
sistemlerini kurmuş/yönetmiş olmak, (AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping,
Upgrade, Downgrade vb)
viii.Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren
bir tutumda olmak,
ix. Sonuç odaklı, takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi olmak,
x. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
xi. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
Tercihen;
i. İyi seviyede T-SQL, PL/SQL bilgi sahibi olmak,
ii. MSSQL Server, OCP, OCA sertifikasyonuna sahip olmak,
iii. Büyük veri yapıları ile çalışmış, yönetmiş, kurgulamış olmak,
iv. Stored Procedure, Trigger, SQL functions, SQL Jobs bilgisine sahip olmak,
v. SAP HANA, Oracle ve MSSQL Server veri tabanı kurulum, konfigürasyon,
sürüm yükseltme ve yama geçişi konularında tecrübe sahibi olmak,
vi. Oracle veri tabanı performans yönetimi, değişiklik yönetimi, güvenlik yönetimi
ve izleme konularında bilgi sahibi olmak,
vii. İşletim Sistemi ve yazılım bağlantılı veri tabanı sunucusu problemlerini
çözebilecek tecrübeye sahip olmak,
viii.Sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;
Başvurular, 29/09/2022 – 13/10/2022 tarihleri arasında https://personel.iuc.edu.tr
adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından
sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte,
13/10/2022 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel
Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru
tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan
tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).
1) İstenilen Belgeler
a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)
b) Özgeçmiş
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı
70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin
puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır.

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
ı) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen
mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)
i. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
j. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar
başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir
transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.


2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi:
Başvuru Başlangıç Tarihi: 29/09/2022
Başvuru Bitiş Tarihi: 13/10/2022
Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Binası Avcılar/İSTANBUL
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru
tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz
edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz
edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

BAŞVURU VE KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN:

https://personel.iuc.edu.tr/tr/_

DAHA FAZLA İÇERİKTEN HABERDAR OLMAK İÇİN SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDİN.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.