KPSS 50 PUANLA EN AZ LİSE MEZUNU MEMUR ATAMA DUYURUSU BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR ALIM DUYURUSU

KPSS 50 PUANLA EN AZ LİSE MEZUNU MEMUR ATAMA DUYURUSU BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR ALIM DUYURUSU
23.09.2022
A+
A-

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 54 (ellidört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1- Başvurular, Adaylar tarafından ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır.

2- Başvurular Şahsen yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

3- 4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi http://www.ibu.edu.tr web adresinden temin edilecektir.

4- Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Öğrenim belgesi fotokopisi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,

4- 1 adet fotoğraf,

5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika ve sağlık raporu vb. istenmiş ise fotokopisi.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak ve göreve başlamasına engel hali bulunmamak,

2) 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

3) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanına, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanına ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanına sahip olmak, Tüm KPSS puan türlerinden 50 ve üzeri puan almış olmak.

4) Başvurulacak unvanın aranan nitelikler ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak,

5) İlan edilen unvanlarda aranan niteliklerdeki; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere ilan başvuru tarihinin son günü itibarıyla sahip olmak.

6) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,

7) Başvuru Tarihinin son günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

10) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden işe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.

11) Adaylarla atanmaya hak kazanmaları halinde hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

12) “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

13) Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ihtiyaç bulunan birimlerinde ve ilçelerinde görevlendirilecektir.

14) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesindeki şartları taşımak.

2) Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)

4) Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

5) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

6) Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.

7) Erkek adaylar için en az 170 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre (+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kuramlarından belgelendirmek. (örneğin 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’dan fazla, 70-15= 55’ten az olmaması gerekmektedir.)

8) Bayan adaylar için en az 160 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre (+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek. (örneğin 160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75’dan fazla, 60-15= 45’ten az olmaması gerekmektedir.)

9) Koruma ve Güvenlik Görevlisi İlanı için (Erkek-Bayan) boy, kilo ve boy-kilo endeksini gösterir Sağlık Kuruluşu onaylı sağlık raporu başvuru esnasında ibraz edilecektir.

DESTEK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1) Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)

2) Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.

3) Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı birimlerinde temizlik (sınıf, ofis, toplantı salonu, laboratuvar, ortak alan, tuvalet, park, bahçe, yol, kaldırım ve çevrenin temizliği), dış alan çevre bakımı (çiçek dikimi, ağaç dikimi çalı ve otların budanması, bahçelerin ve yeşil alanların bakımı, çimlerin biçilmesi, sulanması), yük taşıma (masa, sıra, dolap, büro malzemesi, kırtasiye, demirbaş), yük indirme ve bindirme ile idarenin vereceği diğer görevlerde çalıştırılacaktır.

4) Bu pozisyonda idarenin ihtiyaç duyması durumunda vardiya sistemi uygulanır.

5) Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi ve ilçelerdeki birimlerde idari ve Mali işler Daire Başkanlığı Temizlik Birimine bağlı olarak görevlendirilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) Başvurulan pozisyonlardan Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Tekniker ve Teknisyen unvanları için değerlendirme 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman ilan edilecektir.

2) Her kadro için 10 (on) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine atanmaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı web adresinden ilan edilecektir.

3) Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan “Çözümleyici, Sistem Programcısı” ve “Programcı” unvanları için istenilen şartları taşıyanların 2020 KPSS P3 Puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra her unvan için 10 (on) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da dahil) yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların listesi http://www.ibu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

4) Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

5) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı Unvanları için Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri başvuru bitiş tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar http://www.ibu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

SINAVA ESAS KADROLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı Unvanları için Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden her bir sınav için 50 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavdan 50 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek olup; kontenjan sayısının 5 (beş) katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananların atanmak üzere başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.ibu.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1) İlanda bulunmayan durumlar için genel mevzuat hükümleri geçerlidir,

2) Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde sırasıyla diploma notu yüksek olan, mezuniyet tarihi önce olan ve bunların da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan tercih edilecektir.

3) Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www. ibu.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir,

4) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin Başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem yapılacaktır,

5) Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

6) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak adayların (“Çözümleyici, Sistem Programcısı” ve “Programcı” unvanlarına başvuracak adaylar) 2020 KPSSP3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen her bir unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralaması esas alınacaktır.

7) Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.

8) “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

10) Üniversitenin Bolu ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

11) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 11307/1-1

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu için Tıklayınız.

DUYURU TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN:

http://www.ibu.edu.tr/tr

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.