2022 SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIM DUYURUSU BAŞVURULAR BAŞLADI

2022 SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIM DUYURUSU BAŞVURULAR BAŞLADI
28.03.2022
A+
A-

A) BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
  Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin
  Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
 2. Son başvuru tarihi itibari ile 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 30 (otuz) yaşından gün
  almamış olmak
 3. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
 4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen
  süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
  a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
  mahkûm olmamak,
  b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin
  işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile
  uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
  sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
  fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş
  suçlarından mahkûm olmamak,
  c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
  dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı
  hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
 5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
  olmak,
 6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 1. En az ön lisans, tercihen Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Meslek Yüksek Okulu mezunu
  olmak,
 2. İlk başvuru tarihinden önce Ankara il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
 3. Kadınlarda en az 1.65 cm, erkeklerde en az 1.75 cm boyunda olmak, boy uzunluğunun
  santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilo arasındaki fark 10 (on) kilodan az ya da fazla
  olmamak (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, aile hekimliğinden istenilen boy
  ölçülerine sahip olduklarını dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 4. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu olmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik
  Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı
  18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur
  ”şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,
 5. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmasına engel durumu
  olmamak,
 6. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve
  son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlilik süresi olan silahlı özel güvenlik
  sertifikasına ve silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak,
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
  meslekten ihraç edilmiş olmamak.
  B) AÇIKLAMALAR
 8. Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli
  işçi olarak istihdam edilecektir.
 9. İşe alınacak adayların deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız
  olanların iş akdi feshedilecektir.
 10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adayların 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı
  Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında
  Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci
  fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
 11. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
  yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
  yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği
  kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim
  etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
  C) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
  Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 hattı üzerinden
  28/03/2022 – 1/04/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen veya posta
  yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  D) KURA TARİHİ VE YERİ
  Kura 11/04/2022 tarihinde saat 14:30’da Başkanlığımız Nuri DEMİRAĞ Konferans
  Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Salgın sebebi ile kura çekiminin yapılacağı
  salona aday alınmayacaktır. Ancak kura çekimini takip etmek isteyen adaylar 11/04/2022

tarihinde (www.ssb.gov.tr ) internet adresinde “Duyurular” kısmında yayımlanacak olan linkte
yer alacak internet adresinden kura çekimini canlı olarak takip edebileceklerdir.


E) KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI

 1. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi
  noter huzurunda gerçekleştirilecektir.
 2. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile alınacak işçi sayısının 4 (dört) katı kadar asıl
  ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Başkanlığımız
  (www.ssb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat
  yapılmayacaktır.
 3. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum
  ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
  5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer
  aldığı listeler esas alınmak suretiyle alınacak işçi sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı
  sayıda yedek aday belirlenecektir.
 4. Kura sonucu belirlenen asıl adaylar ile öncelik hakkına sahip asıl adaylar sözlü sınava
  tabi tutulacaktır.
  F) EVRAK TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
 5. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge
  teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Başkanlığımızın internet sitesinde
  (www.ssb.gov.tr) daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat
  yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden
  takip etmeleri önem arz etmektedir.
 6. Teslim edilen belgeler incelendikten sonra gerekli şartları taşıdığı tespit edilerek ilan
  edilecek nihai listede yer alan adaylar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında
  Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince
  Başkanlığımızca sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri
  Başkanlığımızın internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca
  yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 7. Sözlü sınav, adayların mesleki bilgi beceri ve yetkinliklerini, liyakatini, temsil
  kabiliyetini, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu ölçmeye yönelik olacaktır.
 8. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup,
  Komisyon Başkanı ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik
  ortalaması sonucu sözlü sınav puanı belirlenecektir.
 9. Sözlü Sınavda 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı
  sayılacaktır.
 10. Sınav Komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle
  adayların başarı sırası belirlenecektir. Başarılı olan adaylar arasından kontenjan sayısı
  kadar asıl aday belirlenecek ve asıl sayıyı aşmamak üzere yedek aday
  belirlenebilecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kontenjan sayısından
  daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://www.iskur.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.