08.02.2022
A+
A-

2022 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 422 Yeni Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

A) GENEL AÇIKLAMA
Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam
edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (422) adet sözleşmeli mühendis,
mimar, şehir plancısı ve büro personeli alınacaktır.
B) BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

 1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
  a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
  b. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı unvanda sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
  c. 2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az
  70 puana sahip olmak.
  d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
  sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
  sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
  feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
  pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
  e. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya
  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
  · Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  · Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve
  hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları,
  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
  kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  · Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa
  karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir
  soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
  g. Askerlik durumu itibariyle;
  · Askerlikle ilgisi bulunmamak
  · Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
  geçirilmiş olmak.
  h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 1. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
  a. ÇEVRE MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
  üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
  b. İNŞAAT MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
  üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
  c. MAKİNE MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
  üniversitelerin “Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği,
  Makine ve Malzeme Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
  d. HARİTA MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
  üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita
  Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
  e. ELEKTRİK MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
  üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
  Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
  f. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
  üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi”
  bölümlerinden lisans mezunu olmak.
  g. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
  üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
  h. MİMAR: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
  “Mimarlık” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
  i. ŞEHİR PLANCISI: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
  üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
  j. BÜRO PERSONELİ (Taşra): Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
  üniversitelerin “Emlak Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul
  Yönetimi ve Pazarlama” bölümlerinden ön lisans mezunu olmak.
  k. BÜRO PERSONELİ (Merkez): Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
  üniversitelerin “İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri,
  Uluslararası İlişkiler, Ekonomi” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
  C) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR
  a. Başvurular 08 Şubat 2022 Salı günü başlayıp 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet
  üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer
  Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale
  gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan
  başvurular kabul edilmeyecektir.
  b. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
  tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi
  görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  c. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri
  başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilerek
  alınacağından, adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata
  mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
  gerekmektedir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen
  şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru
  şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz
  feshedilecektir.
  d. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve
  atamaları yapılmayacaktır.
  e. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet
  Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Atamaları yapılanların atamaları iptal edilecek ve
  Bakanlığımız tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

başvuru için tıklayın:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.