2022 GSB 652 YURT YÖNETİM MEMUR ALIM DUYURUSU- GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? #gsb #2022

2022 GSB 652 YURT YÖNETİM MEMUR ALIM DUYURUSU- GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? #gsb #2022
30.01.2022
A+
A-

I- BAŞVURU ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun
olmak.
4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

 • Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
 • Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması
  gerekmektedir.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak
  üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl
  geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri
  yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
 • Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan
  adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.,

 • II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
  1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ocak 2022 (10:00) – 04 Şubat 2022 (17:00)
  tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer
  Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
  2) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan
  adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
  3) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan
  başvurular kabul edilmeyecektir.
  4) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle
  değişiklik yapılmayacaktır.
  5) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.
  6) Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun
  olmasından, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
  yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

 • III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA
  1) Duyuruya uygun şekilde yapılan başvurular ile adayların başvurdukları pozisyon ve cinsiyete göre ilan
  edilen niteliklere uygunluğu Bakanlığımız tarafından incelenecektir.
  2) 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak her bir grup için KPSS B grubu KPSS P3
  puanı en yüksek olan adaydan başlamak kaydıyla Ek-1 kontenjan dağılımı listesinde belirlenen boş
  kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
  3) Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması
  halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.
  4) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde
  ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin
  bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir

IV- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ
1) Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
2) Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50
puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
e) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
3) Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav
puanı belirlenecektir.
4) Adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav
tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
5) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında
bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya
pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
6) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav
hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak
mücbir sebeple sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak
kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.
7) Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
8) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt
yapılmayacaktır.


V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
2) Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en
yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir pozisyon ve grup için ilan edilen kontenjan sayısına
göre belirlenecektir.
3) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday
ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.
4) Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, mezuniyet tarihi önce
olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
5) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış
olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir.


VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
1) Sözlü sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer
Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
2) Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş
günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına
yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz
dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
3) Sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak
Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, İtiraz
dilekçesinde T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri
dikkate alınmayacaktır. E-posta veya faksla yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.