2022 ADALET BAKANLIĞI 302 PERSONEL ALIM DUYRUSU YAYINLANDI BARAJ PUANI YOK HANGİ ALANDA KAÇ ATAMA NEREYE YAPILACAK?

0
121

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 7-9’uncu dereceli
kadrolara 150 idare memuru öğrencisi alımı yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 17.01.2022-31.01.2022 tarihleri arasında saat 17.30’a kadar e-Devlet
üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru
tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler
Bakanlığımız www.adalet.gov.tr, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve Genel Müdürlüğümüz
www.cte.adalet.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mühendis, Veteriner ve Psikolog Alım İlanı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumu ve
denetimli serbestlik müdürlüklerine sözlü sınav ile 6-8’inci dereceli kadrolara 140 psikolog, 7
veteriner, 5 mühendis olmak üzere toplam 152 personel alımı yapılacaktır. Alım yapılacak il ve
kontenjanlar Ek-1 listede belirtilmiştir

.BAŞVURU ŞARTLARI
A) Genel Şartlar:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği
gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav
sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık,
körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu
raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan
istenecektir.)


B) Özel Şartlar:
1)Psikolog kadrosuna başvuracak adaylar için;
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
2) Veteriner kadrosuna başvuracak adaylar için;
a) Veteriner lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
3)Mühendis (İnşaat) kadrosuna başvuracak adaylar için;
a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.
4)Mühendis (Gıda) kadrosuna başvuracak adaylar için;
a) Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.
5)Mühendis (Deri) kadrosuna başvuracak adaylar için;
a) Deri Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.
Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde “Denklik Belgesi”
alanına yüklemeleri gerekmektedir.
Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı
https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru internet adresinde yayımlanan Milletlerarası Anlaşma gereği,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelere ÖSYM tarafından
yerleştirilen ve yerleştikleri programda eğitimini tamamlayan T.C. vatandaşlarının ön lisans ve lisans
diplomaları denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerlidir.” hükmüne yer
verilmiştir. Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hukukuna göre kurulmuş olan
üniversitelerden mezun olan adayların ÖSYM tarafından yerleştirildiklerine dair belgeyi “Denklik
Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri
Daire Başkanlığı https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru internet adresinde detaylı bilgi yer almaktadır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
A) Başvuru Şekli ve Süresi:
a)Adaylar, başvurularını 03.01.2022-17.01.2022 tarihleri arasında saat 17.30’a kadar e-Devlet
üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru
tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.
c) Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3
puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde yer alan öğrenim bilgileri dikkate
alınacağından, e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında
mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları
üniversitelerden güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen KPSSP3 puan türü dışında farklı bir
puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki
sorumluluk adayın kendisine aittir.


d) Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacaktır. Askerlikten muaf
olan adayların muaf olduklarına dair belgeyi veya sağlık kurulu raporunu, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirildiklerine dair
belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için de denklik belgelerini
sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Adaylardan gerekli durumlarda, sisteme yüklenen belgelerin asılları
istenilebilecektir.
e)Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru
alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk
başvuru yapan adaya aittir. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet veya Kariyer
Kapısı üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal edebileceklerdir.
f) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup,
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.


B) Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler:

a) Fotoğraflı özgeçmiş,
b) Yalnızca askerlikten muaf erkek adaylar için muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporu,
c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili programa
yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için
de denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Belgelerin, pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.
C) Başvuruların Değerlendirilmesi:
Başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, ilan edilen kadro
sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki
aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

SÖZLÜ SINAV
A. Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr internet adresinde
ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.
B. Sözlü Sınav ve Sözlü Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
1) ilgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
2) Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
3) Genel kültür 20,
4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.
b) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı
ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
c) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan
almaları gerekmektedir.

Ek-1: Kontenjan Dağılımı


EK-1 Kontenjan Dağılımı İÇİN TIKLAYIN

 Ek-2 Personel Aday Bilgi Formu (Fotoğraflı Özgeçmiş) İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here