SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SINAVSIZ BİRÇOK UNVANDA MEMUR ALIM DUYURUSU HANGİ ALANDA KAÇ ATAMA YAPILACAK

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SINAVSIZ BİRÇOK UNVANDA MEMUR ALIM DUYURUSU HANGİ ALANDA KAÇ ATAMA YAPILACAK
13.12.2021
A+
A-

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bakanlığımız
merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki boş bulunan 203 (iki yüz üç) sözleşmeli personel
pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınmak suretiyle Bakanlığımızca yerleştirme yapılacaktır.
Bakanlık merkez teşkilatına alınacak sözleşmeli büro personeline ilişkin pozisyon sayısı,
nitelikleri ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablo1’de, destek personeline ilişkin pozisyon
sayısı, nitelikleri ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablo 2’de, mühendis unvanlı sözleşmeli
personel pozisyon sayısı, nitelikleri ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablo 3’te, Bakanlık
taşra teşkilatına alınacak sözleşmeli personele ilişkin sözleşmeli personel pozisyon unvanları,
sayısı ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 5 ve Tablo 6’da merkez
ve taşra teşkilatı sözleşmeli pozisyonlarına ödenecek ücretler yer almaktadır.

2.1. GENEL ŞARTLAR
2.1.1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A)
bendinde belirtilen;
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşıması gerekmektedir.
2.1.2. 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986
tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).
2.1.3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.1.4. Merkez Teşkilatında büro personeli ve mühendis unvanlı pozisyonlar ile Taşra
Teşkilatında mühendis, mimar ve şehir bölge planlama unvanlı pozisyonlar için ÖSYM
tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları
için KPSSP(3), eğitim fakültesi mezunları için KPSSP(10) ön lisans mezunları için KPSSP(93)
puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
2.1.5. Merkez teşkilatında destek personeli unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ÖSYM
tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim
mezunları için KPSSP(94) puan türünden puan almış olmak.
2.1.6. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda
bulunabilecek olup, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular
geçersiz sayılacaktır.
2.1.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir
yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir (Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere).
2.1.8. Mühendis (İnşaat, Makine, Harita, Bilgisayar, Metalurji ve Malzeme, Elektrik- Elektronik,
Endüstri, Gıda, Jeoloji) pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda
her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak; Kamu kurum ve kuruluşlarında
herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli
pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı
olmaması gerekmektedir.
2.1.9. Adayların Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te yer alan bölümlerden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

 1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR
  3.1.Başvurular, 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 23.59’a kadar sadece e-Devlet – Sanayi ve
  Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
  3.2. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
  öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
  denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  3.3. Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, kurum beslenmesi veya mutfak bölümlerinden mezun olan
  adayların diplomalarını ve 2 yıl deneyime sahip olduğunu gösterir belgeyi pdf veya jpeg
  formatında başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Aşçı pozisyonuna başvuracak
  ortaöğretim kurumlarının diğer alan mezunların ise 2 yıl deneyime sahip olduğunu gösterir
  belgeyi ve ilgili alandaki sertifikalarını pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında sisteme
  yüklemeleri gerekmektedir.
  3.4. Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları
  veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olan adayların diplomalarını pdf veya jpeg formatında
  başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bahçıvan pozisyonlarına başvuracak
  ortaöğretim kurumlarının diğer alan mezunlarının ise 2 yıl deneyime sahip olduğunu gösterir
  belgeyi veya ilgili alanda sahip olduğu sertifikayı pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında
  sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  3.5. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak
  görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden
  adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları
  eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında
  yüklemeleri gerekmektedir.
  3.6. Sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan başvurular geçerli olup,
  ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden, e-posta veya posta
  yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
  3.7. Adaylar; istenilen mezuniyet bilgilerinin başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi
  halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.
  3.8. Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan adayların başvuruları ile gerçeğe aykırı beyanda
  bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem
  yapılacaktır.
  3.9. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
  gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu
  nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=c9a2a0ba-09bc-4eac-8f6d-7353ce4dbfaa

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.