RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU LİSE-ÖNLİSANS KPSS 65 PUAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU LİSE-ÖNLİSANS KPSS 65 PUAN
30.11.2021
A+
A-

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/b maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar” uyarınca, Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ile
pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyanlar arasından KPSS puanı esas alınarak sıralama yapmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.


GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
2- Öğrenim durumu ön lisans olan pozisyonlara başvuracaklar için 2020 yılı KPSSP93; Ortaöğretim (Lise ve Dengi) olan pozisyonlara başvuracaklar için 2020 yılı
KPSSP94 puanına sahip olmak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak.
5- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
6- 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

-Başvurular, 30 Kasım 2021-14 Aralık 2021 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya
posta ile Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Kurumumuz sorumlu
olmayacaktır.
-Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapacaklardır. Aynı ya da farklı unvanlı birden fazla ilan koduna
başvuru yapanların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.
-KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak
kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Asıl aday pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen adaylardan
feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen,
belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan vb. adayların
yerine yedek adaylardan yerleştirme yapılacaktır.
-Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde, mezuniyet tarihi önce olana bunların
da eşit olması halinde yaşı küçük olana öncelik verilecektir.
-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış
ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
-Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)
2- Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Diğer türlü ibraz
edilecek belge noter onaylı olmalıdır.)
3- Nüfus kayıt örneği (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)
4- 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir.)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)
6- Adlî sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)
7- 2020/KPSS Sonuç Belgesi.
8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için özel güvenlik sertifikası ve kimlik
kartı.
9- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için başvuru süresi içerisinde alınmış
olması kaydıyla, istenen boy-kilo şartına sahip olduğuna ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı
belge.
10- İstenen Alanlar İçin Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve
Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu;
SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin
söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek
kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış
olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.)
11- “Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.”şartı istenen
pozisyonlar için vardiyalı çalışmasına engel olmadığına ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı
sağlık raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan
istenecektir.)
12- Tüm pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı
bulunmadığına ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı sağlık raporu. (Bu belge sonuçlar
açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)
13- Emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge. (Bu belge sonuçlar
açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN:

http://personel.idari.erdogan.edu.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.