FIRAT ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU LİSE ÖNLİSANS LİSANS MÜLAKAT BARAJ PUANI YOK

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU LİSE ÖNLİSANS LİSANS MÜLAKAT BARAJ PUANI YOK
30.11.2021
A+
A-

Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
2-Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi
halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,
3-2020 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak,
4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Not: Atanmaya hak kazanan adayların yapılacak arşiv araştırmasından sonra ihtiyaca
binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması
gerekir.


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1-Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır.
Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon
için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması
gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
2-Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday
olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla
pozisyona başvuru yapamayacaktır.
4-Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile
alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması
durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
5-Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak
olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
6-Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde
yapılabilecektir.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2020/KPSS P94, önlisans mezunları
için 2020/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme
yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan
adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman,
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan
edilecektir.
Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan
adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının
tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten
çağrılacakların listesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından
(http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon)
bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği
veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli
personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu
gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu
kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1-Mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların
onaylı sureti)
2-Vesikalık Fotoğraf (Bütün Adaylar sisteme yükleyecektir)
3-KPSS sonuç belgesi

Başvuru için tıklayın:

https://personelilan.firat.edu.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.