ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU LİSE ÖNLİSANS LİSANS KPSS 60 PUAN

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU LİSE ÖNLİSANS LİSANS KPSS 60 PUAN
19.11.2021
A+
A-

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
f) Son Başvuru tarihi itibariyle Koruma ve Güvenlik Görevlisi için 30 (otuz) yaşını diğer kadrolar için 35 (otuz beş)
yaşını bitirmemiş olmak,
g) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans) birine
girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,
ğ) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
h) Üniversitemizin iç ve dış kampüslerinde çalışmaya elverişli olmak,
ı) Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,
i) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar)
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların özel veya kamu sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü
yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru
yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.


Başvuru için gerekli belgeler

 • 4 Adet Fotoğraf,
 • Sözleşmeli Personel Başvuru Formu,
 • Özgeçmiş,
 • Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
 • Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya
  sertifikalar.),
  Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asil ve yedek
  adaylar belirlenecektir.
  İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen
  sayının 2 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların
  tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
  Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan
  adaya öncelik tanınır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve
  başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve
  akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını gösterir Sağlık Kurulu raporu ile Üniversitemiz Personel Daire
  Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. İşe alınmaya hak kazanan koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının boy ve
  kilo ölçümü Üniversitemizce oluşturulacak komisyon tarafından tekrar yapılacaktır. Belgeleri süresi içerisinde teslim
  etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
  Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış
  ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
  edilecektir.Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal
  Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi
  olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.
  Detaylı Bilgi İçin:
  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak
  Tel: (0 372) 291 12 07 – 291 11 64

FORMLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN:

https://w3.beun.edu.tr/duyurular/sozlesmeli-personel-ilani-20213.html

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.