2021-2022 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM DUYURUSU BİRÇOK BRANŞTA PERSONEL ALIMI KPSS 60 PUAN

2021-2022  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM DUYURUSU BİRÇOK BRANŞTA PERSONEL ALIMI KPSS 60 PUAN
18.11.2021
A+
A-

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli
ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam
edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 124 adet
boş pozisyona 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile sözleşmeli
personel alımı yapılacaktır.

C) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
(01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar),


B) ORTAK ŞARTLAR

1- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans
mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS
puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı
esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı
adayın içerisinde bulunmak,
2-Başvurular sadece bir İl’e veya Bakanlığa yapılır, birden fazla pozisyon unvanına veya birden
fazla İl’e ya da Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının
(a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi
bir engel bulunmamaktadır.
4- Avukat, Mühendis(İnşaat, Harita, Makine, Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik, Elektronik
Haberleşme, Endüstri), Arşiv Uzmanı, Mütercim-Tercüman (İngilizce), Sosyal Çalışmacı ve Psikolog
pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen
özel şartlara ilave olarak;
(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda
bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel
pozisyon unvanının aynı olmaması,
(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken
sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı
unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmaları gerekmektedir.

C) ÖZEL ŞARTLAR
1-AVUKAT :
a-Hukuk Bölümünden mezun olmak,
b-Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak,


2-ARŞİV UZMANI:
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans
programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren
lisans bölümlerinden mezun olmak,


3-MÜHENDİS:
Bilgisayar Mühendisi:
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
Yazılım Mühendisi:
Fakültelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun
olmak.
Makine Mühendisi:
Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
Elektrik- Elektronik Mühendisi:
Fakültelerin Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
Elektronik Haberleşme Mühendisi:
Fakültelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
Harita Mühendisi:
Fakültelerin Harita Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
İnşaat Mühendisi:
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
Endüstri Mühendisi:
Fakültelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
Programları, Endüstri Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.


4– MÜTERCİM- TERCÜMAN (İngilizce):
a-Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve
Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce, Fransızca
Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce), bölümlerinden birisini bitirmiş olmak.
b- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak
veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE
AKADEMİK) bir belgeye sahip olmak.


5- PSİKOLOG:
Fakültelerin Psikoloji bölümünden mezun olmak.

6- SOSYAL ÇALIŞMACI:
a-Fakültelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden birisini bitirmiş
olmak.
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak
gerekmektedir.


7-ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ:
Ön Lisans Mezunları İçin (Diğer)
a- Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış
olmak gerekmektedir.
Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Mezunları)
a- İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak
gerekmektedir.


Ç) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1- Adaylar; giriş(sözlü) sınav başvurularını e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer KapısıKamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, e- Devlet şifresi
ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığımız
https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer
alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.
2- Başvurular 29 Kasım 2021 tarihinde saat:9:30’da başlayıp, 03 Aralık 2021 tarihinde
saat:17:30’da sona erecektir.
3- Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan
adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul
edilmeyecektir.
4- Giriş(sözlü) sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden
Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya
Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel
olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme
yükleyeceklerdir.
5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim
durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir
belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
6- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir.
Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini
güncellettirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak
görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların,
bir yılık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından
alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.
8- Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık
ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
9- Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon

ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından herhangi birinden mezun olmayıp,
programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans
bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg formatında
modüle yüklemeleri gerekmektedir.
10- Mütercim-Tercüman(İngilizce) unvanına başvuran adayların YDS bilgisi otomatik olarak
gelmekte olup, uluslararası geçerliğe sahip başka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE
AKADEMİK) en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyen adaylar, söz konusu belgeleri sisteme
yüklemek zorundadır.
11- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…”
ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru
işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
12- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan
başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz
Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
13- Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek
isteyen adaylar ise; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı”
sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu
İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edeceklerdir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru
Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni
Başvuru” butonu ile de tekrar başvuru yapabileceklerdir.
14- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan
adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
15- Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi
halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.
16- Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra “Başvuru
Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.
17- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
18- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.


D) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; ihtiyaç duyulması halinde Bakanlığımız
https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” bölümünden de yapılabilecektir.
Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan
duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
Adayların, Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformuna başvuru esnasında e- Devlet üzerinden
otomatik olarak gelen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adres bilgileri, gerekli
durumlarda adaylar ile irtibatta dikkate alınacaktır.
Söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların
kendileri sorumlu olacaktır.


E) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müracaatlar tamamlandıktan sonra,
1- 2020 yılı KPSS puan türü ve yukarıda belirtilen bölümler kapsamında her il ve pozisyon için
KPSS puan türleri sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı içerisine giren adayların
başvuruları ilgili sınav komisyonunca sistemde yer alan başvuru belgeleri üzerinden kontrol edilecektir. Bu
nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin
olmaları gerekmektedir.
2- Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecek olup, adaylara
başvurularının reddedildiği SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Hatalı bilgi nedeniyle oluşabilecek hak
kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

3- Başvurusu kabul edilen adayların tercih ettikleri il ve pozisyon unvanlarına göre lisans mezunları
KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları KPSSP(93) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip
adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir
Ek-l ve Ek-2 sayılı tablolara göre her il ve pozisyon unvanı için KPSS(B) grubu puan türlerine göre ilan
edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı kadar aday arasına giren adaylardan başvurusu kabul edilen
adaylar, giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
4- İl ve unvan bazlı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan; giriş(sözlü) sınavına
katılabileceklerin günlü katılım bilgileri Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinin
“Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinde adayların bilgisine
sunulacak olup, adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
5- Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana
sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı
sıralamasına tabi tutulacaktır.
6- Adaylar, giriş(sözlü) sınavı ile ilgili durumlarını Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir.
7- Adayların giriş(sözlü) sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır
bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik
süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri
ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.


F- İTİRAZ
Bu ilanda belirtilen il ve pozisyonlar kapsamında KPSS puan türleri esas alınarak oluşturulan başarı
puan sıralamasına göre belirlenen kesin olmayan değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 13-14 Aralık 2021
tarihleri arasında hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında,
Kesin olmayan giriş(sözlü) sınav sonuçlarına itirazlar ise; sonuçların duyurulmasından itibaren üç
iş günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda
bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen
itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaylara yazılı olarak
bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonunca verilen kararlar kesindir.


G- GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV KONULARI
1-AVUKAT POZİSYONU İÇİN;

657 Devlet Memurları Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 2577 Sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5237
Sayılı Türk Ceza Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, İdare Hukuku konularından,


2-MÜHENDİS POZİSYONU İÇİN;
Bilgisayar Mühendisi:

Programcılığa Giriş, Veri Yapıları, Bilgisayar Temel Bilgi, Algoritma Yapıları, Ağ (Network)
Sistemleri, Veri Tabanı, Web Programcılığı, İşletim Sistemleri, Ağ Mimarileri konularından

Yazılım Mühendisi:
Web Programcılığı, Network, Java, Excel, Sistem Yazılımı, C#, Veri Tabanı, Bilgisayar Temel
Bilgi, Programcılık Giriş konularından,
Makine Mühendisi:
Malzeme Bilimi ve Akışkanlar Mekaniği, Havalandırma ve Soğutma Sistemleri, Yangın, İş Sağlığı
ve Güvenliği konularından,
Elektrik- Elektronik Mühendisi:
Elektrik Elektronik Ölçme, Elektrik Devreleri, Devre Analizi, Sinyaller ve Sistemler, Elektrik
Makineleri, İletkenler, Genel Network ve Bilgisayar Bilgisi, Elektronik Devre Elemanları, Güç Elektroniği,
Mikrodenetleyiciler, Lojik Devreleri, Haberleşme konularından,
Elektronik Haberleşme Mühendisi:
Temel Kavramlar ve Ölçme, Güç Elektroniği, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devreler, Lojik
Devre Tasarımı, Sayısal Haberleşme, Analog Haberleşme, Antenler ve Yayılma, Mikroişlemciler
konularından,
Harita Mühendisi:
Harita Mühendisliği Pozisyonu İçin Lisans Eğitimine Ait Mesleki Bilgiler, Anayasa, 657 Sayılı
Devlet Memurluğu Kanunu Konularından,
İnşaat Mühendisi:
Malzeme Bilgisi, Betonarme, Hasar Türleri, Onarım, Güçlendirme, Çelik İnşaat, Geoteknik
konularından,
Endüstri Mühendisi:
Veri Madenciliği, Karar Destek Sistemleri, Simülasyon ve Modelleme, Belgeleme, Proje Yönetimi,
Anayasa, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu konularından,


3-ARŞİV UZMANI POZİSYONU İÇİN;
3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Devlet Arşivleri Hakkında Yönetmelik,
İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, Anayasa konularından,


4-MÜTERCİM/TERCÜMAN(İNGİLİZCE) POZİSYONU İÇİN;
Adayı Tanımaya Yönelik İngilizce Sorular, Adayın İş Tecrübesi ve Takım Çalışmasını Ölçmeye
Yönelik İngilizce Sorular, Adayın Başvurduğu Alana Olan İlgisini Ölçmeye Yönelik İngilizce Sorular,
Kendini İfade Edebilme, Açık Ve Anlaşılır İletişim Yeteneklerinin Ölçülmesi İle İlgili İngilizce Sorular,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Anayasa, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi konularından,

5- SOSYAL ÇALIŞMACI POZİSYONU İÇİN;
Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ve Genel Kültür konularından,


6- PSİKOLOG POZİSYONU İÇİN;
Psikolojiye Giriş, Sosyal Psikoloji, Geçmişten Günümüze Psikoloji Bilimi, Psikolojide Kuramlar,
Psikolojik Bozukluklar, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Davranış Psikolojisi Bilimsel Yöntemler ve
Duygu, Stres ve Sağlık konularından,


7- ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ POZİSYONU İÇİN
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Uluslararası Anlaşmalar, Coğrafya, Atasözü Ve Deyimler, Genel
Bilgiler ve Güncel Olaylar konularından,


Ğ) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULU
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan
adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan
üzerinden değerlendirilir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar,
sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.


H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş(sözlü) sınavında adaylar, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı
100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Bu puanların aritmetik ortalaması giriş(sözlü) sınav notunu
teşkil eder. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Giriş(sözlü) sınavında
başarılı olabilmek için aday notunun 70’den aşağı olmaması gerekir. Başarı puanının aynı olması
durumunda KPSS puanı en yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilecektir.
Giriş(sözlü) sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere sözlü
sınava ilişkin kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır. Adaylar Bakanlığımızın
https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden
bilgilendirilecektir.
Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere her pozisyon unvanı için KPSS puan
türüne göre ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek aday
belirlenerek, adaylar Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı bilgilerini Bakanlığımızın
https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden
öğrenebileceklerdir.
Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, kesinleşmiş giriş(sözlü) sınav sonuçlarına göre
asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.


I- ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER
1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
2-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim
durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı
fotokopisi,

3-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http: //personel.icisleri.gov.tr internet adresinin
“Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları”
bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde
fotoğraf (CD ortamında),
4- Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,
5- 2020 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi,
6-Avukatlık pozisyonuna başvuracak adaylardan; Avukatlık ruhsatnamesinin baro veya noterden
onaylı örneği,
8-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim
durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı
fotokopisi,
9-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak
görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların,
bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından
alınmış onaylı Hizmet Belgesi,
10- http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” sayfasından
temin edilebilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,
Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu
bildirim tarihinden itibaren, giriş(sözlü) sınavını asıl olarak kazanan adayların yukarıda belirtilen atama
belgelerini, Bakanlığımız merkez teşkilatını tercih eden adaylar için Personel Genel Müdürlüğüne, taşra
teşkilatını tercih eden adaylar ise tercih ettikleri Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine şahsen elden teslim
etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.


İ- ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
İlan edilen pozisyonlar için Bakanlık merkez teşkilatını tercih eden adaylar için sınavı kazanan
adayların atama iş ve işlemleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce, sözleşme imzalama iş ve
işlemlerini ise Bakanlığın ilgili birimlerince gerçekleştirilecektir.
Bakanlığımız taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için sınavı kazanan adayların atama ve
sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise adayların başvuru aşamasında tercih ettikleri Valilik İl Yazı İşleri
Müdürlüklerince yapılacaktır.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile
gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları
kazanılmış hak sayılmayacaktır.


J- YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan
pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme
imzalanabilecektir.


K- DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) sınav şartlarından bir veya birkaçını
taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz
sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir.
Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen diğer hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.