LİSE ÖNLİSANS LİSANS ALINDA KPSS BARAJ PUANI MÜLAKAT OLMADAN PERSONEL ALIMI 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

LİSE ÖNLİSANS LİSANS ALINDA KPSS BARAJ PUANI MÜLAKAT OLMADAN PERSONEL ALIMI 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI
16.11.2021
A+
A-

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversitemize bağlı il ve ilçelerdeki birimlerde
istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle
sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4-657 Sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
5-Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)
6-Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.
7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8-Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden
istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.


ARANILAN ÖZEL KOŞULLAR
1- “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi itibariyle (30.11.1991 ve
sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik
kartı bulunması gerekmektedir. Adayların yirmidört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda
çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.
2-Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle,
öncelikle hastanelerin Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve
radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet
usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi
durumu açısından mani hali bulunmamak.
3-“Destek Personeli” Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik (kapalı ve açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi
amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 ( on beş) gün içerisinde;
1- Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecektir)
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi
4- Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2020 KPSS)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
6- 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
*Vekaletname ile başvuru kabul edilecek olup, başvurularda sadece noter onaylı vekalet kabul edilecektir
Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi
zorundadır.
** E-Devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler kabul edilecektir.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 7 (yedi)
iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları
www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde
veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar
sonuçların www.omu.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde İşe başlamaları
için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe
başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip
edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar
haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN:

https://s3.omu.edu.tr/kalem/n1u0rxkjqow96ivf2b97tbe1w726

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.