KPSS SINAVINA GİRMİŞ OLMAK YETERLİ MMÜLAKAT YOK ORDU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU

KPSS SINAVINA GİRMİŞ OLMAK YETERLİ MMÜLAKAT YOK ORDU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU
12.11.2021
A+
A-

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav
yapılmaksızın, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz bağlı
birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı yapılacaktır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
alenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,
d) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun olması gerekmektedir.
e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak,
f) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi
bulunmamak.


2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) Ortaöğretim veya Önlisans mezunu olmak,
b) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:
1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (https://pdb.odu.edu.tr/Page/57/formlar) adresinden
ulaşabilirsiniz.
2- T.C Kimlik Kartı fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı),
3- 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
4- 2020-KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
-Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı
-Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı
4) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (mesai
bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen ya da posta yolu ile
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son
başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular
ile faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile başvuran
adayların başvurularının yanlış birime veya adrese teslim edilmesinden ve postadan kaynaklanan
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.


5) DEĞERLENDİRME
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesi (B) fıkrası ile 06/06/1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ve özel
şartları taşıyan, verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar
arasından, 2020-KPSS (B) grubu Ortaöğretim için KPSSP94 ve Önlisans için KPSSP93 puan türü
sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2- Sözleşme imzalamaya hak kazanan ortaöğretim mezunu 10 asıl ve önlisans mezunu 5 asıl
aday ile aynı sayıda yedek aday isim listesi, Üniversitemiz https://www.odu.edu.tr adresli internet sitesi
üzerinden ilan edilecek olup, duyuruda istenilen belgeler, belirtilen tarihe kadar Ordu Üniversitesi
Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim edilecektir. Adaylara ayrıca
posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
3- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması Kanunu” gereği sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv
araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre adaylar sözleşme imzalamak üzere davet
edilecektir. Adaylarla, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporunu (görevini devamlı
yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığına dair) ibraz etmeleri
kaydıyla sözleşme imzalanacaktır.
4- Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
müracaat etmeyenlerin, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların, sözleşme imzalandığı halde verilen
süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların
bulunması halinde, yerlerine en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yedek adaylar yazılı tebligatla
sözleşme imzalamaya davet edilecektir.
5- Sözleşme imzalayan personel, il merkezi veya ilçelerde bulunan Üniversitemize bağlı
kampüs ve birimlerde temizlik görevlisi olarak hizmet edeceklerdir.
6- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
7- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
BAŞVURU TARİHİ: İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
RESMİ GAZETE 12 Kasım 2021


TEMİZLİK PERSONELİNİN GÖREVLERİ

 1. Üniversitenin ve bağlı birimlerin kapalı mekânlarının ana girişi dâhil sınıflar,
  laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürmek ve
  paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz
  vb. yerleri silmek,
 2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve belirlenen
  alanlara taşımak,
 3. Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu
  ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile
  temizlemek, aynaları ve muslukları silmek,
 4. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak,
 5. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj
  bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
 6. Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
 7. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,
 8. Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri
  tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
  İLETİŞİM BİLGİLERİ:
  Ordu Üniversitesi Rektörlüğü
  Personel Daire Başkanlığı
  Telefon: 0 (452) 226 52 00 / 2454 – 2462 – 2463
  Cumhuriyet Yerleşkesi Cumhuriyet Mahallesi No:218
  Altınordu / ORDU PK : 52200

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN:

https://pdb.odu.edu.tr/Page/57/formlar

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.