SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (LİSE-ÖNLİSANS-LİSANS)

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (LİSE-ÖNLİSANS-LİSANS)
11.11.2021
A+
A-

Üniversitemize bağlı birimlerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam
edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak
suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin
hizmetleri sağlamak.


TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar,
salonlar ve çalışma odalarıyla ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma
armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri temizlemek,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli
olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme
ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya, mobilya veya yükleri taşımak,
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı,
budama, sulama işlemlerini yürütmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen
diğer iş ve işlemleri yürütmek,
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve
malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve
yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

GENEL ŞARTLAR
 Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde
belirtilen genel şartlar aranır.
 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında KPSSP3,
önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.
 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında en az 60 ve üzeri puan almış olmak.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak. (Kazanan adaylardan Tam teşekküllü Üniversite veya devlet hastanelerinden alınacak
nöbet usulünde çalışmasında sakınca yoktur ibareli sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri
istenecektir.)
 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
 Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’
hükmüne uygun olması.
 Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler, beyanda bulunanlar veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Sözleşme yapılmış olsa dâhi feshedilir.
 İş tecrübelerinde SGK dökümleri ve çalıştıkları kurumlardan aldıkları belgeler birlikte
değerlendirilecektir.
 Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına
sahiptir.


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek
başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Personel Daire
Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona
başvuru yapılamayacaktır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da
geçersiz sayılacaktır.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
 Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri
uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
 KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu
ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit
olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan
adaya öncelik tanınacaktır.
 Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar www.cumhuriyet.edu.tr adresinde
yayımlanacaktır.
 Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.cumhuriyet.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten
itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire
Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.cumhuriyet.edu.tr
adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Asıl kazananlardan verilen süre içerisinde başvuran
olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla
yerleştirme yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen
adaylar haklarını kaybederler.
 Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu
sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır).
2) Mezuniyet belgesi (Barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir).
3) 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
4) Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için, Çalışma Belgesi ve SGK Dökümü veya
Hizmet Belgesi (SGK Dökümü Barkodlu E-devlet çıktısı da kabul edilecektir).
5) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar için; Güvenlik Görevlisi kimlik
kartı fotokopisi.
6) Sertifika veya Belge (Başvurulan unvanda isteniyorsa fotokopisi)

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.