SAĞLIK BAKANLIĞI 2021 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KILAVUZU YAYINLANDI BAŞVURULAR BAŞLIYOR

SAĞLIK BAKANLIĞI 2021 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KILAVUZU YAYINLANDI BAŞVURULAR BAŞLIYOR
11.11.2021
A+
A-

2021 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI
İLAN METNİ
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları
için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve
eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim
çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme
şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.
• 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve
doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır.
• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları
için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı’ yapılacaktır.


A-GENEL ESASLAR
1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik
doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu
elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan
sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate
alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünce tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden
elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih
yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini
belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
Eczacı Unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar 1. Yerleştirme
‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve doktora programlarından
mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme
(1.yerleştirme ve/veya 2.yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan
1.yerleştirmede yerleşenler 2.yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu
ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşımayanların 2. yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2.
yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2.
yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel kura ile
yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura
ile yerleştirilecektir. 1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır.
7) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 17 Kasım 2021 Çarşamba – 30
Kasım 2021 Salı saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler.
Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

8) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek
üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan
edilecektir.
9) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura
son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
10) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın
başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
11) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir
yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
12) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları
sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir.
13) Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
14) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar hakkında arşiv
araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv
araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.


B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine
tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman
diş tabipleri,
3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer
statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış
olan tabip ve uzman tabipler,
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 16 Kasım 2021 Salı günü saat 18:00’e kadar
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG)
ve uzman diş tabipleri,
6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma
tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı
Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan
diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini
başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların
ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)
7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli
olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler.
(Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara
yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)


C-TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İÇİN AÇILAN MÜNHAL YERLERE
BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI DİL YETERLİLİK BELGESİNE VE
DOKTORA PROGRAMINI TAMAMLADIKLARINA DAİR BELGEYE SAHİP OLMALARI
GEREKMEKTEDİR.
Bu adayların ayrıca;
1) Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,
2) Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen

sınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi,
3) Analitik Kimya, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Farmasötik Biyoteknoloji, Farmasötik
Kimya, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji, Farmokoloji alanlarının herhangi birinden
doktora programını tamamladıklarına dair belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda
kaydetmeleri gerekmektedir. Başvuru yapacak olan adaylar bu doktora programlarından yalnızca 1 (bir)
tanesi için tercihte bulunabilecektir.
4) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu madde
kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri dikkate alınarak
kuraya alınacaktır.


D-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR
1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,
3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,
5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini
doldurmuş olanlar,
6) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,
7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete’de
yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar dahi başvuruları
kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)
8) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun
unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar.
(Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal uzmanlık branşına veya tabip
unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların ise diş tabibi
unvanına başvurması halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.)


E-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama
işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile
birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde
kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların
atamaları yapılmayacaktır)
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı
dilekçe.
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
e) Mal bildirim formu.
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son
çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar
kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar
ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları
yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA
ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800
Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 10 00
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA ESAS
BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 218 30 00
DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE
ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.