ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI KPSS BARAJ PUANI MÜLAKAT YOK LİSE ÖNLİSANS LİSANS 4523 TL MAAŞ

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI KPSS BARAJ PUANI MÜLAKAT YOK LİSE ÖNLİSANS LİSANS 4523 TL MAAŞ
11.11.2021
A+
A-

A. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
6- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
7- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,
8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarına başvuracak adaylar için 5188 sayılı Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak, özel güvenlik
sertifikasıyla birlikte göreve başlayacağı tarih itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Nöbet usulü çalışmaya
engel bir durumu bulunmamak.
9- Tüm unvanlar için 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı ve fiziki engeli bulunmamak, (Atama yapıldıktan sonra sağlık kuruluşundan alınacak heyet raporu ile bu durumu belgelendirmek.)
10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
11- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek
taraflı feshetmemiş olmak.
12- Belirtilen öğrenim düzeyi mezunu olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
13- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanına, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanına, ortaöğretim
mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak,
14- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
15- Temizlik Görevlisi olarak çalışacaklar için aşağıda belirtilen Temizlik Görevlisi İş Tanımında belirtilen hususlara uygun çalışma yapmak,
16- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
17- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma yapmak ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.


B. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru formu. (www.ardahan.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)
4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek,

Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde
bulunamayacaklardır.


C. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (on beş) gün içinde www.ardahan.edu.tr internet sitesinde Duyurular bölümünde
bulunan başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulup fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ardahan
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yenisey Kampüsü Rektörlük Binası Kat: 3 Çamlıçatak / Ardahan adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
İnternet, faks, e-posta vb. yöntemlerle yapılan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belge verenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir.
2- Postada yaşanan gecikmelerden dolayı Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
3- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.


D. SONUÇ
1- Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem
yapılmayacaktır.
2- Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecektir. KPSS puanı aynı olan adayların olması durumunda diploma
(mezuniyet) puanına göre değerlendirme yapılacaktır.
3- Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde web sayfamızdan
duyurulacaktır.
4- Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5- Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz www.ardahan.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.
6- Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne
göre atama yapılacaktır.
7- Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ardahan
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını
kaybedecektir. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
9- Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Ardahan Üniversitesi Personel
Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı
olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde postaya verilmeyen veya şahsen teslim edilmeyen itirazlar ile dilekçesinde;
T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayanların itirazları ve e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
10- Yerleşmeye hak kazanan adaylarla güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi
imzalanacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
11- Web sitemizden yapılan ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.


E. TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

Üniversite merkez kampüs ve bağlı birimlerde bulunan kapalı mekanların ana girişi ve çevresi dahil; sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma
odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle
silmek, katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak, tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir
malzeme ile yıkamak ve sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak, lavaboları sıvı
temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek, her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak,
görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek ve peyzaj bakım işlerini yapmak, görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek
servisi yapmak, görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim
yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek, tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve
malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN:

https://www.ardahan.edu.tr/arama.aspx?q=personel+al%C4%B1m%C4%B1

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.