2021 TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU

2021 TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU
11.11.2021
A+
A-

Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara
atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman
Yardımcısı alınacaktır.
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.
Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden
başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki
aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER
a. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk,
iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin
yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda
belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan
bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg
formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep
formuna eklemeleri gerekmektedir.),
ç) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce
dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği
bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
belgeye sahip olmak.
e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini
yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak
kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir. Sınav ücretinin yatırılacağı banka ve
hesap numarasına ilişkin hususlar Bakanlığımız web sayfasından ayrıca ilan edilecektir.


b. YAZILI SINAV KONULARI
Yazılı sınav klasik usulde ve 2 (iki) oturum şeklinde yapılacaktır.
I.Oturum : Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi
II.Oturum : Yabancı Dil Bilgisi
Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 30 Alan Bilgisi, % 30 Genel
Ekonomi Bilgisi ve % 40 Yabancı Dil Bilgisi şeklinde olacaktır.

 • Alan Bilgisi Sınavı
  Adayların kendi bölümleri ile ilgili aşağıda belirtilen konu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi
  Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı
  anlamına gelmemektedir.
  İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi,
  Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme
  Hukuk: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel
  Hükümler), Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel
  Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku
  Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim
  Hukuku, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İdarenin Kuruluşu,
  Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Siyasi
  Tarih, Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası
  İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi,
  Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme

İstatistik: Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik
Süreçler, Regresyon Analizi, Varyans Analizi, Kategorisel Veri Analizleri
Endüstri Mühendisliği: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik
İstatistiği, Üretim Yönetimi ve Planlaması, Sistem Analizi, Yönetim Bilgi Sistemleri
Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye
Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası

 • Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı
  Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak
  olacaktır.
  Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel
  Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının
  Görev ve Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler
 • Yabancı Dil Bilgisi Sınavı
  Yabancı Dil Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak
  olacaktır.
  Yabancı Dil Bilgisi Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden birinde
  Bakanlıkça belirlenen konu başlıkları çerçevesinde kompozisyon ile yabancı dilden
  Türkçeye Türkçeden yabancı dile tercüme şeklinde yapılacaktır.

 • c. SÖZLÜ SINAV KONULARI
  Sözlü sınava, yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en
  yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak
  kadro sayısının üç katı kadar aday, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı çağrılacaktır. Ancak
  yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının, ilan edilen kadronun üç katının altında olması
  halinde başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana
  sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
  Sözlü sınav, adayların;
  a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
  Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı
  özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı
  sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
  puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
  ç) DİĞER BİLGİLER
  i. Sınav başvuru tarihi ve şekli:
  Başvurular dijital ortamda 15.11.2021-24.11.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava
  katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı
  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile
  veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu
  bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

 • ii. Sınav tarihi ve yeri:
  Yazılı sınav 26.12.2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav
  giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri
  yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi
  veya pasaport) olması gerekmektedir.
  Sözlü sınav Ankara’da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile birlikte
  Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar,
  sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

 • iii. Değerlendirme yöntemi:
  Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için
  her konu grubundan en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan
  olması gerekir.
  Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam
  puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
  Başarı puanı, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
  Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen
  atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın ismi, öğrenim dalları itibarıyla
  ayrı ayrı belirlenir ve sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar
  yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
  Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
  Giriş sınavında bir öğrenim dalına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması
  hâlinde Bakanlık, öğrenim dallarının kontenjanları arasında değişiklik yapabilir.
  Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş sınavına
  başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınır.

 • d. DİĞER HUSUSLAR:
  Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
  geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar
  hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
  ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu
  şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.