ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAZI KADROLARDA KPSS ŞARTI YOK LİSE ÖNLİSANS LİSANS

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAZI KADROLARDA KPSS ŞARTI YOK LİSE ÖNLİSANS LİSANS
03.11.2021
A+
A-

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2. Maddesine göre aşağıda belirtilen
unvanlarda çalıştırılmak üzere Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans
mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu
KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle; mezkûr Esaslar ekinde yer alan I sayılı cetvelde belirtildiği üzere Uçak
Bakım Makinisti ve Uçuş Teknisyeni pozisyonları için KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınav yöntemiyle
istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel
şartlar aranır:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak.
g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.


2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca
aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:
a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
b) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde
çalışmaya mani hali olmamak.
c) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kurumlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
d) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki
sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı
fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.
e) Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti
nedeniyle, öncelikle hastanelerin Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri,
Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam
edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında
çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.
3- Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan
Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı
esas alınacaktır.


4- Hemşire (Başvuru Kodu:01), Hemşire (Başvuru Kodu:02), Sağlık Teknikeri (Başvuru Kodu:03), Sağlık Teknikeri
(Başvuru Kodu:04), Destek Personeli (Başvuru Kodu:05) unvanı ile yerleştirilenler Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecektir.


5- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak kişilerin, boy ve kilo ölçümü kurumumuzca
yapılacağından ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen
başvurmaları gerekmekte olup, posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.


6- Uçak Bakım Makinisti ile Uçus Teknisyeni pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Sözlü sınav yöntemiyle yerleştirme
yapılacak olup, sınav yeri ve tarihi hakkında ayrıca duyuru yapılacaktır.


BAŞVURU SEKLİ VE YERİ

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya
posta yoluyla (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu hariç) başvuru yapılabilecektir.

4-B İş Talep Formu Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından
(https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin edilecektir.
Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine yapılacak olup, istenilen
belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.


NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla;
Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge
ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler
ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
Posta yoluyla yapılan başvurular; “Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop
Sokak No:1, 38280 Talas/KAYSERİ” adresine iletilecek olup, eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz
sayılacaktır. Posta/Kargo ile yapılan başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Rektörlüğümüz sorumlu
tutulamayacak olup, başvuru süresi içerisinde Rektörlüğümüze iletilmeyen talepler değerlendirmeye
alınmayacaktır. (Postadaki/Kargodaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)


Başvuru için istenilen belgelerin asılları istenilmeyecek olup, adaylar atamaya hak kazandığı takdirde
evrak aslı (geri iade edilmek üzere) veya noter tasdikli örneği/barkodlu internet çıktısı istenilecektir.
Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için
başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.


İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (352) 207 66 66 nolu telefonun
10604 ve 10619 dâhili hattı üzerinden bilgi alınabilecektir.

BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların;
 İsim listesi,
 İşe başlama için istenilen evrak listesi,
 Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi;
Başvuru süresinin bitimi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz
https://www.erciyes.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir.
Aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınacaktır. Aynı
puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük
olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacaktır.
İlan edilen kadro adedinin 1 (BİR) KATI kadar yedek aday belirlenecektir. Asil adayların, işe başlama
başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda, asil aday yerine yedek kazananlardan
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl ve yedek adaylar
için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
2- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya
Fotokopisi)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
5- Bir (1) Adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak) 6- İş Talep Formu (http://personeldb.erciyes.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
7- Aranılan niteliklerde belirtilen eğitim, lisans belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi.

İŞ TALEP FORMU İÇİN TIKLAYIN:

https://personeldb.erciyes.edu.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.