2021 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL ALIM DUYURUSU(YENİ ALIM)

2021 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL ALIM DUYURUSU(YENİ ALIM)
03.11.2021
A+
A-


Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan
sıralaması esas alınmak suretiyle 96 Hizmetli unvanında personel alımı yapılacaktır.

 1. BAŞVURU
  1.1 Genel Şartlar
  a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel
  Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra
  teşkilatına Kadrolu statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü
  ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri
  Hizmetli/EK-1 belirtilmiştir.
  b) 2020 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış
  olmak.
  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
  şartları taşımak.
  ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak
  sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan
  adaylardan istenilecek)
  d) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,
  (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak
  kazanan adaylardan istenilecek)
  e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı
  olmak.
  f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması
  halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
  g) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların
  atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli
  Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup,
  başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları
  gerekmektedir
  Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet
  adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına
  ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

 2. 1.2 Özel Şartlar
  Hizmetli
  Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.

 3. 1.3 Başvuru Tarihi ve Şekli
 • Başvurular 13.11.2021 – 19.11.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların,
  19.11.2021 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü – Kariyer
  Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/)
  adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul
  edilmeyecektir.
 • Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan
  ederek belgelerini de pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
 • Adaylar, Hizmetli unvanı için Ek-1 belirtilen birimler arasından tercihte
  bulunabilecektir. Tercih dışı atanmayı kabul eden adayların tercih haklarının tamamını
  doldurmaları gerekmektedir.
 • Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek; başvuru
  bilgilerini içeren belgeyi ise başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kariyer Kapısı (
  https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden alabileceklerdir.
 • Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları
  göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.
  Hizmetli kontenjan tablosu (Ek-1) için tıklayınız.
  1.4 Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri Ve Konuları
 • 2020 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan
  başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı
  sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya
  uygulamalı sınava çağrılacaktır.
 • Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav
  tarihleri Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet
  adresinde görüntülenebilecek olup, adaylar başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilecektir.
 • Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların “Başvuru Bilgilerini
  İçeren Belge ve T.C. Kimlik Kartlarını” yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 • Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adayların;
  a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
  c) Genel yetenek ve genel kültürü,
  ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek
  gerçekleştirilecektir.,

 • 1.5 Kesin Başarı Listesi
 • Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup,
  adayların merkezi sınav (2020 yılı KPSS-P94) puanı ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda
  aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
 • Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da
  eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
 • Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil
  aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir

 • 1.6 Sonuçlara İtiraz
 • Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü
  Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar
  sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve
  sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

  1.7 Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler
 • Dilekçe (Ek-3)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı
  ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır. Ayrıca üst öğrenim bitiren adayların öğrenim
  belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.)
 • Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge.
 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi
 • Askerlik durum belgesi aslı (Askerlik hizmetini tamamlamış olan adayların Terhis
  Belgesini getirmeleri zorunludur.)
 • Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı
 • Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve
  görev belgesi aslı
  1.8 Sınavı Kazananların Atanması
 • Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
  -Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik
  soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri
  birimlere atamaları yapılacaktır.
  -Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit
  edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
 • Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi
  içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
 1. DİĞER HUSUSLAR
 • Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri
  süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.
 • Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit
  edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; ataması yapılmış
  olsa dahi iptal edilecektir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN:

https://xn--isealmkariyerkapisi-k5c.cbiko.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.