2021 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU

2021 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU
02.11.2021
A+
A-


Üniversitemiz Merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında
çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrası” uyarınca giderleri özel
bütçe gelirinden karşılanmak üzere, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak için sözleşmeli personel
alınacaktır.


BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Başvurular, dijital ortamda 01.11.2021- 10.11.2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden Artvin Çoruh
Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
adresi üzerinden alınacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Aranan şartlardan
herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.
Eksik, yanlış veya hatalı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge
verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları
iptal edilecek ve bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir.


BAŞVURU ŞARTLARI
1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak.
2) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış
olmak.
3) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
4) “657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak
üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez.” hükmü uyarınca başvuru şartını taşımak.
5) Yapacağı görev ile ilgili herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığına dair yeni tarihli Sağlık Kurulu
Raporu bulunmak (Asıl olarak yerleşen adaylardan istenecektir.)
6) Herhangi bir bedensel engeli bulunmamak.
7) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli bulunmamak.
8) Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması.


B) Özel Şartlar:
Büro Personeli pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);
1) Maliye, Muhasebe ve Denetim veya Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının herhangi
birinden mezun olmak.
2) MEB’den onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak.


Teknisyen (Elektrik) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);
1) Elektrik veya Elektrik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
2) Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği özel iş
yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile belgelendirmek.


Teknisyen (Bilgisayar) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);
1) Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
2) Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği özel iş
yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile belgelendirmek.


Koruma ve Güvenlik Görevlisi Silahsız (8 Erkek/3 Kadın) pozisyonuna başvurabilmek için;
1) Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programı mezunu olmak veya herhangi bir ön lisans programı
mezunu olup geçerli özel güvenlik sertifikasına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların atama için bu
belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak gece ve gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde Üniversitenin
tüm yerleşkelerinde, dış mekânlarda çalışmaya engel hiçbir sağlık sorununun bulunmadığına dair yeni
tarihli Sağlık Kurulu Raporu bulunmak.
4) Boy uzunluğu erkekler için 1.70 cm, bayanlar için 1.60 cm’den kısa olmamak. Boy uzunluğunun cm
cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak. (Sağlık kuruluşlarından
alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir)


Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna başvurabilmek için (3 kişi);
1) Herhangi bir ön lisans mezunu olmak.
2)Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu
bulunmadığını belgelendirmek.


Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna başvurabilmek için (6 kişi);
1) Herhangi bir Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.
2) Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu
bulunmadığını belgelendirmek.


Destek Personeli (Temizlik/Bahçıvan) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);
1) Herhangi bir Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.
2) Bahçıvanlık veya süs bitkileri alanında sertifika sahibi olmak.
3) Bahçıvanlık veya süs bitkileri alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve
hizmetin geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile belgelendirmek.
4) Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu
bulunmadığını belgelendirmek
(Alınacak personel Üniversitemiz Botanik Bahçesinin bakım ve temizlik işlerinde istihdam edilecektir.)


Destek Personeli (Temizlik/Seracı) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);
1) Herhangi bir Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.
2) Seracılık alanında sertifika sahibi olmak.
3) Seracılık alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği özel
iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile belgelendirmek.
4) Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu
bulunmadığını belgelendirmek
(Alınacak personel Üniversitemiz Botanik Bahçesinin bakım ve temizlik işlerinde istihdam edilecektir.)


BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER:
1) Tecrübe istenen pozisyonlar için SGK dökümü veya hizmet belgesi (E-Devlet kapısından alınan belge
kabul edilecektir.)
2) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmediğine dair adayın
yazılı beyanı (Aday, bu hususa ilişkin beyanını belirtecektir.)
3) Büro personeli pozisyonu için MEB’den onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikası veya Transkript belgesi.
4) Mesleki sertifika istenen pozisyonlar için sertifika.
5) Fotoğraflı özgeçmiş


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1) Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz www.artvin.edu.tr
web adresi üzerinden KPSS P3 KPSS P93 ve KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon
sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere
Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.
2) Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.


ATAMA İŞLEMLERİ
1) Yerleştirme sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenen belgelerle birlikte
duyurulan süre içinde Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları
gerekmektedir.
2) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti
olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama
işlemleri yapılmayacaktır.
3) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak
sayılmayacaktır.
4) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması
sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.


DİĞER HUSUSLAR
1) İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
2) Personele ödenecek ücret:
Sözleşmeli Pozisyon Sözleşme Ücreti (Brüt)*
Büro Personeli 4.039,38 TL
Teknisyen 4.244,58 TL
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4.523,28 TL
Destek Personeli 3.788,21 TL

  • Yukarıda belirtilen sözleşme ücretleri 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında hizmet yılı 5 yıldan az
    olanlara göre belirlenen sözleşme ücretleri olup bu tutara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dâhil
    edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücret belirlenmektedir.
    Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  • BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/


BİLGİ İÇİN:
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Adres: Seyitler Yerleşkesi / ARTVİN
Tel: 0 466 215 10 00 (1081-1082-1088-1089) dahili hatlar
Faks: 0 466 215 10 74 E-posta: personel@artvin.edu.tr
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.