2021 YÜKSEK SEÇİM KURULU 103 PERSONEL ALIMI KLAVYE SINAVI YOK KADROLU ALIM MAAŞ BİLGİSİ TAYİN HAKKI

2021 YÜKSEK SEÇİM KURULU 103 PERSONEL ALIMI KLAVYE SINAVI YOK KADROLU ALIM MAAŞ BİLGİSİ TAYİN HAKKI
02.10.2021
A+
A-

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim
Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil
Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli
listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.


I- BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Başvuru Tarihi: Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde
mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir.
Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde
(https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak
suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim kanallarıyla
yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 • Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası
  sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar yalnızca bir unvan için başvuru
  yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları
  geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 • Şoför unvanına başvuracak adayların, geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü
  belgesi örneğini başvuru formunu doldururken ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
 • Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türlerinden en
  yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro
  sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla
  aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.

 • Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP3 puan türü, önlisans
  mezunları için KPSSP93 puan türü, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınarak en
  yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav
  tarihinden en az on beş gün önce Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde ilan edilmek
  suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde
  bulunulmayacaktır.
 • Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus
  Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport’tan bir
  tanesi)” ile girebileceklerdir.
 • Taşra teşkilatı Zabıt Katibi kadroları için sözlü sınava katılacak adayların ilan edilen
  yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini sözlü sınav günü
  Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Sözlü sınavda; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan), Atatürk
  ilkeleri ve inkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan), genel kültür bilgi düzeyi (15 puan) ile özgüveni,
  bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade
  yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri
  tarafından ayrı ayrıdeğerlendirme yapılacaktır.
 • Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70
  olması gerekmektedir.
 • Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik
  ortalaması alınarak belirlenecektir.
 • Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların
  Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde
  duyurulacaktır.
 • Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai
  başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (Tercihlerine bu şekilde
  yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim
  KuruluBaşkanlığınca re’senyapılacaktır.)
 • Adayların başarı puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü
  sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
 • Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden
  dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı
  sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
 • Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde, belge ile ispatı mümkün
  olan mücbir sebepler dışında göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına
  göre en yüksek puandan başlamak üzere varsa yedeklerden atama yapılacaktır.
  Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
 • Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen
  adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde,
  yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
  Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
  suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları
  gerekmektedir.

 • II- BAŞVURU ŞARTLARI
  Genel Şartlar
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
 • Türk vatandaşı olmak,
 • İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde
  657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaşşartını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
  uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
  işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
  düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
  karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
  suçlarından mahkum olmak,
 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
  bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
  ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans
  mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az
  70 puan almışolmak,
  Özel Şartlar
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en
  az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Şoför kadrosuna atanabilmek için;
  1) Enaz lise veya dengi okulmezunu olmak,
  2) Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlan metni için tıklayınız

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN:

https://www.ysk.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.