KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI(KPSS 60 PUAN)

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI(KPSS 60 PUAN)
21.08.2021
A+
A-

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro
unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda
gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

 1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen
  aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
   Türk vatandaşı olmak.
   Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
   Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
  suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
  güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,
  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
  kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
   Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
  gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
  ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
   İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 1. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
   İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için en son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını
  taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
  yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, asgari KPSS puanı almış olmak.
   Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67
  metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu
  arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
   Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
   Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
  teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması.
   13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik
  kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 1. BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR
  Sınava girmek isteyen adaylar, www.kahramanmaras.bel.tr adresinde bulunan “Başvuru Formunu”
  indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
   Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
   Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-Devlet üzerinden alınmış
  barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir)
   Yabancı okul mezunları için YÖK’ten alınacak denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
  ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)
   KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
   Sürücü belgesinin aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi.
   2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
   Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
   Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (E-devlet üzerinden alınabilir.)
 1. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
  Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 27/09/2021-01/10/2021 tarihleri arasında yukarıda
  sayılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Yunus Emre
  Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Onikişubat/Kahramanmaraş
  adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
  Posta ve e-mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan
  başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
   T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
  puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
  sayısının 5 (beş) katı aday, yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
   Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
   Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 18/10/2021 tarihinde www.kahramanmaras.bel.tr
  sayfasında ilan edilecek olup, başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce
  düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’
  başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir.
   Adaylara gönderilen belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava giriş belgesinde yazılı tarih ve
  saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen
  adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
  (Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
  sorumluluğundadır.)
 1. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE SINAV KONULARI
  Yazılı ve uygulamalı sınav:
  İtfaiye Eri kadroları için 25/10/2021-28/10/2021 tarihleri arasında yapılacak olan yazılı sınav
  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Mehmet Akif Mah. Recep
  Tayyip Erdoğan Bulvarı No:2 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde, uygulamalı sınav ise İtfaiye
  Eğitim Merkezi (KABİTEM) Karacasu Mahallesi Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır.
  Yazılı ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
  Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava
  katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan
  edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
  Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm
  halinde yapılacaktır.
  Yazılı sınav;
   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
   Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi.
   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
   Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
  Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve
  sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
 1. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ
  Yazılı sınav: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda
  100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
  Uygulamalı sınav: 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı
  ayrı tutanağa geçirilir.
  Sınavın değerlendirilmesi: sınavın yazılı bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün % 60’ı alınarak
  sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı
  sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
  Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının
  aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir.
  Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde, KPSS puanı yüksek olana öncelik
  tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday
  sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden
  ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
  Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolara müracaat eden adayların
  başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilen kadroların bir
  kısmını veya tamamını iptal etme ya da müracaatta bulunan adayların hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
  sakladığı tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal
  edilir. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir
  hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili
  makamlara suç duyurusunda bulunulur.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.