DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMEL PERSONEL ALIM DUYURUSU( ZABIT KATİBİ MÜBAŞİR TEKSİNYEN PROGRAMCI DESTEK PERSONELİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMEL PERSONEL ALIM DUYURUSU( ZABIT KATİBİ MÜBAŞİR TEKSİNYEN PROGRAMCI DESTEK PERSONELİ
05.08.2021
A+
A-

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarih
ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri
uyarınca, 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz
tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınav sonucuna
göre sözleşmeli personel pozisyonunda 30 (otuz) Zabıt Kâtibi, 5 (beş) Teknisyen
(Bilgisayar ve İnşaat), 30 (otuz) Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför),
1 (bir) Mübaşir, 4 (dört) Programcı alınacaktır.

I) BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ
Başvurular 10/08/2021 Salı günü başlayacak olup, 20/08/2021 Cuma günü sona
erecektir. Adaylar, İlana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden
başvurabileceklerdir.
Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.


II) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci
maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna
atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü
itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son
günü olan 31/12/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1986 ve
sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)
3) 2020-KPSS lisans ve 2020-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans
mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları
için KPSSP94 puan türünden Zabıt Kâtibi, Programcı, Mübaşir, Teknisyen
(Bilgisayar ve İnşaat) için en az 70 puan, Destek Personeli (Hizmetli, Garson,
Bulaşıkçı ve Şoför) için en az 60 puan almış olmak.
4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
NOT : Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal
edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşmeli personelin,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir.


B) ÖZEL ŞARTLAR
1) Zabıt Kâtibi pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
a) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek
lisesinden mezun olmak veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar
bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun
olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son
başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve
kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli
bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan
bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.)
c) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden
bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız,
vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek.
2) Teknisyen pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
a) Bilgisayar Teknisyeni için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu
Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinin; Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.
b) İnşaat Teknisyeni için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu
Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinin; İnşaat Teknolojisi alanına dahil; beton çimento ve zemin teknolojisi,
restorasyon, yapı yalıtım, ahşap doğrama kaplama, betonarme demir kalıp ve
çatıcılık, yapı dekorasyonu, duvarcılık, yapı yüzey kaplama bölümlerinden
mezun olmak.
3) Mübaşir pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
4) Programcı pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en
az önlisans düzeyinde mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından
mezun olanlardan bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış
Bilgisayar Programcısı Sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların
Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikasına veya Milli
Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış
Bilgisayar Programcısı Sertifikası sahibi olmak. (Eğitimi sırasında herhangi bir
bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan ve bu
hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar programcısı sertifikası
istenmeyecektir.)
c) C Programlama, C++ Programlama, C# Programlama, Java Programlama
dillerinden herhangi birini bilmek.
d) İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış
olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası
geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınav sonuç
belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son
başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri”
hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
e) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden
sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir

5) Destek Personeli pozisyonunda;
a) Hizmetli olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
b) Bulaşıkçı olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) Garson olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi
okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm
endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi
okullardan mezun olup, garson bonservisine veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya
garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Garson
bonservisine sahip olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanların;
Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik
Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz
etmeleri zorunludur.)
d) Şoför olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) (D) ve (DE) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Karayolları Trafik
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında yapılan
düzenlemeler sonucu (D) ve (DE) sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen (E) sınıfı
sürücü belgesine sahip olan adaylar da başvurabilir.)


C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) Garson pozisyonu için başvuran adaylardan, Garson bonservisi veya 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesi veya garsonluk
mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belge. (Garson bonservisine sahip
olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik
Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta
hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)
b) Zabıt Kâtibi pozisyonu için başvuran adaylardan, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı
veya Kamu Kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo
veya bilgisayar sertifikası. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo
dersi alanlar bu hususu resmi olarak belgelediğinde daktilo veya bilgisayar sertifikası
istenmeyecektir.)
c) Programcı pozisyonu için başvuran adaylardan;
Diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların Milli Eğitim
Bakanlığınca Onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı
Sertifikası. (Eğitimi sırasında herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren
bilgisayar programlama dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgelediğinde
bilgisayar programcısı sertifikası istenmeyecektir.)
Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi. (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.)

d) Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen
adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer
Belgelerimiz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili
dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.


III) UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

A- Uygulama sınavı;
Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı
http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar
ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
1) Zabıt kâtibi pozisyonu için;
Uygulama sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan
başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen zabıt kâtibi sözleşmeli personel sayısının yirmi
katı kadar aday çağrılacaktır. Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca
belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak,
yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. Doğru
kelime sayısının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan
kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam
bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır. (Vuruş hesabı yapılmadan
üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına
alınmayacaklardır.)
2) Programcı pozisyonu için;
a) Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar uygulama
sınavına alınacaktır.
b) C Programlama, C++ Programlama, C# Programlama, Java Programlama
dillerinden uygulama sınavı yapılacaktır.
3) Destek personeli (şoför) pozisyonu için;
Merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere
istihdam edileceği ilan edilen sözleşmeli destek personeli (şoför) sayısının on katı kadar
aday, araç kullanma becerisi ölçülmek üzere uygulama sınavına çağırılacaktır.
4) Destek personeli (garson) pozisyonu için;
Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar mesleki beceri ve
yeterliliğe ilişkin olarak uygulama sınavına alınacaktır.
B– Sözlü sınavı;
Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü, uygulama sınavı yapılmayan
pozisyonlarda ise merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak
üzere ilan edilen pozisyon sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü
sınavına çağırılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.
Adayların sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş
puan alması gerekir. Sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı
http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

C- Nihai başarı listesi;
Sözlü ve/veya uygulama sınavında başarılı olanlara ilişkin nihai başarı listesi;
Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13’üncü
maddesi uyarınca; uygulama sınavı yapılmayan sözleşmeli personel pozisyonu için
adayların merkezi sınavdan aldıkları puanın %60’ı ve sözlü sınav puanının %40’ı,
uygulama sınavı yapılacak olan sözleşmeli personel pozisyonları için merkezi sınav
puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak
suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan
adaydan başlamak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak
kazanacaktır. Aynı sayıda yedek aday da belirlenecektir.
Sonuçlar, sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde http://www.danistay.gov.tr
adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir. Yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek
olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz
edebilecektir.


IV) YERLEŞTİRME
a) Yerleştirme işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte sözleşmenin ne zaman
yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.
b) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti
halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre
işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
c) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde
görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri
iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre
yerleştirme yapılacaktır.

BAŞVURU LİNKİ:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

%d blogcu bunu beğendi: